Năm Học 2022-2023

Cập nhập tin tức Năm Học 2022-2023

Cấm dùng danh nghĩa Hội phụ huynh để thu tiền

Quảng Trị yêu cầu các trường không được sử dụng kinh phí của Hội phụ huynh để chi bảo vệ, vệ sinh; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hoặc mua sắm máy móc, trang thiết bị..