Những điểm mới về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong Đại hội XIII

Tại Hội nghị Thông tin chuyên đề quý 1 năm 2021, các đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã nghe ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề “Dấu ấn nổi bật và những điểm mới về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong Đại hội XIII của Đảng và một số giải pháp thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

{keywords}
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Văn Điệp

Nêu rõ những dấu ấn nổi bật và những điểm mới về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong Đại hội XIII của Đảng và một số giải pháp thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, ông Nguyễn Đức Hà cho biết Ðại hội XIII đã bổ sung những điểm mới trong mục tiêu tổng quát.

Cụ thể bổ sung "năng lực cầm quyền" vào nội dung "nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng" thành "Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Ðảng"; bổ sung "hệ thống chính trị" vào nội dung "xây dựng Ðảng" thành "xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị" và nêu yêu cầu xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị "trong sạch, vững mạnh toàn diện"; bổ sung "củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa"; bổ sung "khơi dậy khát vọng phát triển đất nước," "kết hợp với sức mạnh của thời đại" vào nội dung "phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc" thành "khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại"; xác định mục tiêu "phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa."

Ðại hội XIII không chỉ xác định mục tiêu cụ thể phát triển đất nước 5 năm tới mà còn xác định mục tiêu cụ thể phát triển đất nước 10 năm tới, 25 năm tới.

Trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học và thực tiễn; kế thừa và bổ sung, phù hợp với những thay đổi trong từng giai đoạn phát triển của đất nước; đồng thời nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước và những chuẩn mực chung của thế giới, Ðại hội XIII xác định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, đến năm 2030 và năm 2045.

“Ðể thực hiện các mục tiêu trên, các văn kiện Ðại hội XIII đã đưa ra những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, mạnh mẽ đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng đất nước ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới," ông Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh.

Ba nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng

Ông Nguyễn Đức Hà cũng khẳng định lại, Đại hội xác định ba nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng là:

Thứ nhất, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, kiện toàn và hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Tuấn Anh