Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-BGDĐT ngày 08/3/2021 về việc triển khai nhiệm vụ giáo dục ứng phó với Biến đổi khí hậu và Bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục mầm non. Từ ngày 30/11-03/12/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn trực tuyến Hướng dẫn tổ chức thực hiện nội dung giáo dục thích ứng với Biến đổi khí hậu và Bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Lớp tập huấn được tổ chức với hình thức trực tuyến tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và 63 tỉnh, thành phố. Tại buổi tập huấn, các đại biểu cùng cán bộ quản lý, giáo viên chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giáo dục thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường của các cơ sở giáo dục mầm non. Đồng thời, cùng nhau thảo luận về công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non, xây dựng môi trường giáo dục theo nguyên tắc bảo vệ môi trường; lồng ghép, tích hợp thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

{keywords} 

Chương trình tập huấn trực tuyến Hướng dẫn tổ chức thực hiện nội dung giáo dục thích ứng với Biến đổi khí hậu và Bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai.

Qua lớp tập huấn, đại biểu được quán triệt những kiến thức chung về biến đổi khí hậu và giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu cho trẻ mầm non; các hoạt động của con người nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục thích ứng biến đổi khí hậu trong các cơ sở giáo dục mầm non; những kiến thức chung về vấn đề ô nhiễm môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non; quan điểm tiếp cận giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non; mục tiêu, nguyên tắc tổ chức lồng ghép, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non; nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non; công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non.

Theo các chuyên gia môi trường và chuyên gia giáo dục, sau khi học xong chuyên đề, cán bộ quản lý và giáo viên mầm non sẽ hiểu được các kiến thức chung về vấn đề ô nhiễm môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non; nắm được quan điểm tiếp cận vấn đề giáo dục môi trường cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; phân tích được mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non...

Với sự hỗ trợ của Tổ chức UNICEF, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong trường mầm non. 

Bộ tài liệu được biên soạn, tập huấn nhằm giúp cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên mầm non có những hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu, về ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường... từ đó có thể tích hợp nội dung giáo dục về biến đổi khí hậu, cách ứng phó và giảm nhẹ hậu quả của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường vào các hoạt động giáo dục trẻ trong trường mầm non, góp phần thực hiện hành động, lối sống văn minh tại nhà trường, đóng góp tích cực vào việc phòng ngừa và ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Bộ Tài liệu hướng dẫn cán bộ quản lý và giáo viên cách tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục và hình thành ở trẻ nhận thức, kỹ năng, hành vi thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; tạo thói quen, nếp sống xanh bảo vệ môi trường sống chung quanh. Việc giáo dục, hình thành cho trẻ ý thức, thái độ, hành vi đúng với môi trường chung quanh cần phải bắt đầu ngay từ lứa tuổi mầm non. 

Việc giáo dục cho trẻ mầm non sự tác hại của biến đổi khí hậu và những nguy hiểm do nó gây ra, cũng như hậu quả của các trận thiên tai xảy ra hàng năm, là một việc cần thiết và cấp bách hiện nay.

 Điệp Lưu

Nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai

Nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai

Nhiều báo cáo, ý kiến và đề xuất được đưa ra trong Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai ngày 1/12.