Nghị quyết Đại hội

Cập nhập tin tức Nghị quyết Đại hội

2.900 lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản được quán triệt nghị quyết Đại hội XIII

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản bám sát các yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị, triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản.

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã bế mạc sau hai ngày làm việc.

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện nghị quyết

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, của mỗi tổ chức Đảng, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.