nhà nước pháp quyền XHCN

Cập nhập tin tức nhà nước pháp quyền XHCN

Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương chiến lược về nhà nước pháp quyền XHCN

Bộ Chính trị sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét ban hành Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.