Nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng CAND: Bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng bộ các cấp

Trân trọng giới thiệu bài viết "Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội 13 của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân" của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an. 

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định, trải qua 90 năm xây dựng, trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, với bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn thời đại của một đảng cách mạng chân chính, dạn dày kinh nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành chiến thắng vĩ đại trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tươi sáng, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay. Chín mươi năm kể từ khi có Đảng là 90 mùa xuân của dân tộc để khi mùa xuân về mỗi người dân Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên càng thêm tự hào về dân tộc ta, một dân tộc anh hùng, kiên cường bất khuất trong chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc; cần cù, sáng tạo trong xây dựng đất nước; nhân nghĩa, thủy chung với bạn bè quốc tế; càng thêm tự hào về Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng, một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc. Để làm tròn nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, Đảng phải mạnh, toàn Đảng tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí. Cho nên chỉnh  Đảng là việc chính, phải đặc biệt chú trọng” và “Đảng ta là một Đảng cầm quyền.

Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Qua các thời kỳ cách mạng, công tác xây dựng Ðảng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên quan trực tiếp đến vận mệnh, sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng và sự tồn vong của chế độ. Từ đầu nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng 12 đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Ðảng đã có nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, phù hợp, kịp thời, đồng bộ để đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong tình hình mới.

Quán triệt, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lực lượng công an nhân dân (CAND) đã thường xuyên làm tốt chức năng tham mưu, phối hợp và triển khai các biện pháp công tác công an trong bảo vệ Ðảng góp phần tích cực trong bảo vệ chính trị nội bộ Ðảng, cơ quan nhà nước, góp phần giúp cán bộ, đảng viên tin tưởng, nhận thức đầy đủ, đúng đắn về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước, nâng cao "sức đề kháng" của cán bộ, đảng viên trước những tác động phức tạp của tình hình. Tăng cường phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đi đôi với phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Ðảng về tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy đảng các cấp trong CAND đã thường xuyên chú trọng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong từng đơn vị, địa phương, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy, đã tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh.

Thấm nhuần phương châm "chính trị là linh hồn" đối với các mặt công tác và trong các lĩnh vực công tác công an, công tác xây dựng Ðảng trong CAND về chính trị đã luôn được đặc biệt chú trọng. Việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước, về tính đảng, tính giai cấp, tính dân tộc, tính nhân dân và truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam đã thường xuyên được chú trọng, có nhiều đổi mới, phù hợp với từng lực lượng, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn và điều kiện thực tiễn công tác, chiến đấu.

Thực tiễn vừa qua cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng CAND luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có sự phát triển mới về chất, bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy của cán bộ, chiến sĩ và khả năng vận dụng lý luận chính trị trong đánh giá, giải quyết các vấn đề từ thực tiễn công tác, chiến đấu được nâng cao. Việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu các chuyên đề chính trị, tư tưởng, vận dụng và phát triển lý luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của ngành được tổ chức bài bản, tiến hành thường xuyên và mang lại hiệu quả thiết thực.

Ðặc biệt là đã tập trung luận giải, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn trong đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Ðảng trong bảo đảm an ninh, trật tự; sự lãnh của các cấp ủy Ðảng trong sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực, thực hành dân chủ, đẩy mạnh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong CAND, góp phần xây dựng luận cứ khoa học, bổ sung, hoàn thiện lý luận CAND.

Công tác truyền thông, báo chí, xuất bản đã bám sát chủ trương, định hướng chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, thực sự là cầu nối giữa CAND với các ngành, đoàn thể và nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân.

Triển khai thực hiện quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Ðảng trong CAND, qua đó tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Ðảng đối với các mặt công tác của từng đơn vị trong CAND. Với quyết tâm chính trị cao trong thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị Khóa XII, Luật CAND năm 2018, Nghị định số 01 của Chính phủ... thời gian qua, lực lượng CAND đã gương mẫu đi đầu, tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, đột phá trong sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng: "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng trong CAND, xây dựng CAND gần dân, sát dân, sâu sát cơ sở. Chấn chỉnh công tác quy hoạch, luân chuyển, nhận xét, quản lý, sử dụng cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ công an các cấp uy tín, năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Việc rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống của người cán bộ công an theo 6 điều Bác Hồ dạy, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực hiện đồng bộ với xây dựng Ðảng về đạo đức, dựa trên nền tảng của đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp.

Mỗi cán bộ, đảng viên trong CAND không chỉ tự mình thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng trong sáng mà còn phải đặt sự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của mình dưới sự kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân.

Chính sự trong sáng về đạo đức, lối sống đã tạo nền tảng sức mạnh tinh thần nội sinh để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự hoàn thiện mình, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, "lợi ích nhóm", vượt qua khó khăn, thử thách, gian khổ, hiểm nguy để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ 12 của Ðảng, tạo tiền đề vững chắc cho thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Ở trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại như kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 75 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Về đối ngoại, năm 2020 cũng là năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN; Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch AIPA 41...

Bối cảnh đó đòi hỏi lực lượng CAND cần bám sát phương châm hành động: "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an Trung ương, của Ðảng ủy Công an Trung ương và Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75. Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ Ðảng và xây dựng Ðảng trong CAND sau đây:

Một là, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Ðây là nhiệm vụ rất quan trọng, được xác định là trọng tâm của lực lượng CAND. Ðồng thời, phải bảo đảm môi trường xã hội ổn định, an ninh, an toàn, trật tự, lành mạnh, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân vào dịp diễn ra đại hội đảng bộ các cấp.

Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đóng góp tích cực trong bảo vệ đường lối, quan điểm của Ðảng, giữ vững an ninh nội bộ; bảo vệ nhân sự đại hội và đóng góp tích cực vào thành công đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội lần thứ 13 của Ðảng. Chuẩn bị nhân sự công an tham gia Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa 13, Quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng chủ trương và quy định của Ðảng.

Hai là, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong CAND, Ðại hội Ðảng bộ Công an Trung ương lần thứ bảy. Triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tri số 01-TT/ÐUCA ngày 19/9/2019 của Ðảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong CAND.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cấp ủy đảng, thủ trưởng công an các cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; nắm bắt và giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý những vấn đề tồn tại, bức xúc của đơn vị, địa phương mình. Công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện, trọng tâm là báo cáo chính trị phải thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, tầm nhìn và định hướng phát triển, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, toàn diện tình hình thực tiễn mỗi đơn vị, địa phương.

Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy các cấp phải được tiến hành từng bước, chắc chắn, chặt chẽ theo đúng quy định của Ðảng về xây dựng đội ngũ cán bộ và quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy, cấp ủy công an các cấp, bảo đảm chất lượng, có tính kế thừa và phát triển, từ đó lựa chọn được những người xứng đáng, có đức, có tài, có uy tín và triển vọng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chủ động phòng ngừa và kiên quyết xử lý những biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ, chạy chức, chạy quyền, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, "lợi ích nhóm".

Ba là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong CAND, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Ðảng, Nhà nước và nhân dân, có sức chiến đấu, nội bộ trong sạch, đoàn kết, thống nhất cao.

Ðổi mới nội dung, hình thức, biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, cấp ủy phải đi vào thực chất, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu cao. Tăng cường rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để từng tổ chức đảng, từng cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên trong CAND phải là tấm gương sáng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng.

Xây dựng tình đồng chí, đồng đội chân thành, đoàn kết, gắn bó, thân ái giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Tăng cường quan hệ máu thịt với nhân dân, tập trung rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường cho cơ sở, xây dựng lực lượng Công an xã chính quy gần dân, trọng dân, tăng cường "tương tác" với nhân dân để dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ, thực sự là chỗ dựa của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tại địa bàn cơ sở.

Theo VGP

Đại tướng Tô Lâm: Không để tồn tại các băng, ổ nhóm tội phạm ở Hà Nội

Đại tướng Tô Lâm: Không để tồn tại các băng, ổ nhóm tội phạm ở Hà Nội

Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2019 và triển khai chương trình công tác công an năm 2020.

tin nổi bật

Báo cáo Thủ tướng về kết luận thanh tra mua sắm kit xét nghiệm ở Bộ Y tế, Hà Nội, TP.HCM

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho hay, việc thanh tra mua sắm kit test, vắc xin Covid-19 tại Hà Nội, TP.HCM và Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã kết luận và báo cáo Thủ tướng.

Lãnh đạo Việt Nam viếng, ghi sổ tang tưởng niệm ông Giang Trạch Dân

Được tin nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần, đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến viếng và ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc còn nhiều tiềm năng phát triển

Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc còn nhiều tiềm năng phát triển sâu rộng do nhu cầu phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Bộ Chính trị họp về định hướng phát triển TP.HCM

Bộ Chính trị thống nhất đến năm 2030, TP.HCM là TP dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ.

Việt Nam yêu cầu Đài Loan huỷ bỏ tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình

Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động diễn tập trái phép bắn đạn thật ở đảo Ba Bình, quần đảo Trường Sa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Australia

Chiều 1/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và hơn 70 đại diện cộng đồng người Việt tại Australia.

Hàn Quốc kỳ vọng chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được kỳ vọng là cơ hội quan trọng để nâng tầm quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam.

Cộng đồng người Hàn tại Việt Nam đóng góp tích cực vào quan hệ hai nước

Trước chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk Yeol, chiều 1/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt đại diện các tổ chức người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Bá làm Tổng biên tập Báo VietNamNet

Ông Nguyễn Văn Bá đảm nhiệm vị trí Tổng biên tập Báo VietNamNet kể từ ngày 1/12, theo Quyết định số 2228 của Bộ TT&TT.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Thanh Hóa bị khiển trách

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn và Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khiển trách.

'Giá nhà hạ xuống mức hợp lý, người dân sẽ bỏ tiền ra mua'

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, khó khăn lớn nhất của thị trường bất động sản hiện nay liên quan đến đất đai và tài chính. Theo ông, nếu doanh nghiệp hạ giá nhà xuống mức hợp lý hơn, người dân sẽ bỏ tiền ra mua.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành.

Thông báo Kỳ họp thứ 23 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 29 và 30/11/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 23. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp.

Chính phủ quyết định nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 7 ngày

Văn phòng Chính phủ ngày 1/12 có thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 trên cơ sở đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH.

Chủ tịch nước sắp thăm Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao vừa phát thông cáo cho biết, nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 4-6/12.