Vừa qua UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Kế hoạch số 11132A/KH-UBND ngày 31/10/2018 về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2019. Trong bản Kế hoạch năm 2019, tỉnh Khánh Hòa đề ra những nội dung kế hoạch khá cụ thể trong Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Theo đó tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật An toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh ban hành trong Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh; đồng thời tổ chức thực hiện tốt các quy định bảo đảm an toàn thông tin số trong hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Khánh Hòa đặt kế hoạch kịp thời phổ biến, hướng dẫn thực thi công tác an toàn, an ninh thông tin của các cơ quan Trung ương; tổ chức quán triệt việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ ở các bộ phận quan trọng, cơ mật.

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa cũng đặt ra yêu cầu phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của Đội Ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ chuyên trách CNTT nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Một nội dung kế hoạch khác là tăng cường phối hợp với các lực lượng công an, quân đội, cơ yếu để sẵn sàng, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin; bảo đảm an toàn, an ninh các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh.

Tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC27001 tại Trung tâm dữ liệu tỉnh; triển khai nhân rộng mô hình quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC27001 tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh; đồng thời đưa nội dung thực hiện chính sách bảo đảm an toàn thông tin vào hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin mới.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động nội bộ của đơn vị; tổ chức đánh giá hệ thống thông tin nội bộ ít nhất 1 lần/năm; thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật CNTT, hệ thống mạng nội bộ tại đơn vị; kịp thời ngăn chặn, phòng chống và khắc phục các cuộc tấn công vào hệ thống.

Và các cơ quan, địa phương ở Khánh Hòa cần thực hiện quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị, phương tiện kỹ thuật số có tính năng lưu trữ, trao đổi thông tin để phòng ngừa lộ, lọt thông tin qua mạng; kiểm tra an ninh và an toàn thông tin các thiết bị, phần mềm hệ thống, phần mềm thương mại, phần mềm ứng dụng và các công cụ khác trước khi đưa vào sử dụng.

Một nguyên tắc cơ bản là các thiết bị, phần mềm do tổ chức, cá nhân nước ngoài tặng hoặc tài trợ phải được kiểm định an toàn trước khi sử dụng.

Năm 2019, tỉnh Khánh Hòa đề ra kế hoạch sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động nội bộ của đơn vị; tổ chức đánh giá hệ thống thông tin nội bộ ít nhất 1 lần/năm (ảnh minh họa).

Và tỉnh Khánh Hòa cũng đề ra yêu cầu sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Khánh Hòa, @khanhhoa.gov.vn, hoặc hệ thống thư công vụ khác do các cơ quan Trung ương triển khai sử dụng tại địa phương, không được sử dụng các hệ thống thư điện tử công cộng để phục vụ công tác nhà nước.

Trước đó hồi tháng 8/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có Quyết định số 2374/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính, viễn thông.

Quy chế này quy định về trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị của tỉnh gồm Sở TT&TT, Sở Công thương, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung phối hợp là trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.