Những trọng tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân đội năm 2022

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng; mặt hoạt động cơ bản của công tác đảng, công tác chính trị, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng Quân đội vững mạnh.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân đội góp phần xây dựng phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng; trang bị thế giới quan khoa học, phương pháp luận đúng đắn, niềm tin cộng sản; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ; nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sĩ; kịp thời định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh qdnd.vn

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, công tác quan trọng này được toàn quân tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai toàn diện; có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp, kịp thời giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh. Các đơn vị đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp với tình hình thực tiễn; tích cực đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm; coi trọng việc nắm, quản lý tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận trong đơn vị; duy trì có nền nếp các khâu, các bước: định hướng, quản lý, dự báo, đấu tranh và giải quyết tư tưởng. Phát huy tốt vai trò các tổ chức, các lực lượng và mọi phương tiện làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân các địa phương và gia đình quân nhân để giáo dục, quản lý bộ đội. Nhờ đó, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt về nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị; bản lĩnh chính trị vững vàng; ý thức trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ nguy hiểm, khó khăn, gian khổ; có thái độ kiên quyết đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thực sự góp phần trực tiếp giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, làm cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều đơn vị trong toàn quân đã có các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiêu biểu, như: “Ba thực chất” ở Quân khu 5, Quân đoàn 3; “Một giảm, một tăng, ba thực chất, hai sát, hai nâng” ở Quân chủng Hải quân; “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, “Dạy, kèm, lo, kết, mở” ở Quân khu 7; sử dụng mạng nội bộ phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở Trường Sĩ quan Chính trị, Binh chủng Thông tin, v.v. Các mô hình: “Mỗi ngày một điều luật, mỗi tuần một câu hỏi pháp luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, các cuộc thi báo cáo viên giỏi, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, thi Olympic các môn Khoa học xã hội và nhân văn,... đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đặc biệt, trong nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị Quân đội đã phát huy tốt chức năng của mình, xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, xung kích tiên phong giúp nhân dân phòng, chống dịch Covid-19, tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tuy nhiên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân đội năm qua vẫn còn những hạn chế, bất cập cần tập trung khắc phục, như: nhận thức của một số cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác này chưa thật đầy đủ, còn biểu hiện coi nhẹ, giao khoán cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị; chưa có nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Hoạt động giáo dục thường xuyên còn đơn giản, chưa đồng bộ, việc giáo dục cá biệt chưa được coi trọng đúng mức. Công tác quản lý tình hình tư tưởng có biểu hiện thiếu chủ động, nhạy bén, chưa thực sự bám sát tình hình và diễn biến tư tưởng bộ đội, nhất là những thời điểm nhạy cảm, phức tạp; có lúc, có nơi còn chủ quan đơn giản, nắm không chắc, thiếu tính dự báo, giải quyết thiếu kiên quyết kịp thời, còn để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng.

Năm 2022, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và đại hội Đảng các cấp. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo; đại dịch Covid-19 gia tăng với những biến thể mới; sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn; việc điều chỉnh tổ chức lực lượng, tinh giản biên chế; sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp Quân đội,... sẽ tiếp tục tác động đến nhận thức, tư tưởng tình cảm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động. Do vậy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn quân phải tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, với mục tiêu xuyên suốt là: giữ vững, tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; xây dựng và phát huy phẩm chất, nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” của người quân nhân cách mạng, bảo đảm trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, trọng tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân đội năm 2022 cần tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Trước hết, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nâng cao nhận thức, xác định việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quy chế giáo dục chính trị của Tổng cục Chính trị; kế hoạch, hướng dẫn của trên; nắm vững mục tiêu, yêu cầu công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời có chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp, bảo đảm đúng đối tượng, nội dung, thời gian, quân số học tập. Việc lãnh đạo, tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng phải được xác định trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; kế hoạch công tác của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy; khắc phục triệt để biểu hiện “giao khoán” cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị. Nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất của cơ quan chức năng, cơ quan chính trị các cấp giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại đơn vị. Tăng cường kiểm tra, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập của các đơn vị để giải quyết kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Cơ quan chính trị cần nắm chắc tình hình mọi mặt, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy về nội dung, chương trình, thời gian, kế hoạch giáo dục chính trị, tư tưởng; giúp lãnh đạo, chỉ huy kiểm tra các đơn vị thực hiện quy chế, kế hoạch, nền nếp chế độ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân đội. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo của các đơn vị phải cụ thể, rõ ràng, khoa học; tăng cường kiểm tra, uốn nắn kịp thời những lệch lạc; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng, đăng ký thống kê theo dõi, quản lý chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng của đơn vị. Hằng năm, lấy kết quả giáo dục chính trị là một nội dung để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều thành tích trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại đơn vị.

Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì, các đơn vị cần phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, các lực lượng, phương tiện; nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa - giáo dục lành mạnh. Kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị, tư tưởng với các biện pháp quản lý hành chính, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở; chủ động dự báo, định hướng, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh. Chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, tạo sức mạnh tổng hợp trong tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng tại đơn vị.

Hai là, thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đối tượng. Xây dựng chương trình, nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng bảo đảm toàn diện, hài hòa về khối lượng kiến thức, phù hợp với trình độ nhận thức của từng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, tính khả thi cao. Trong đó, nội dung trọng tâm là làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; quan điểm của Đảng ta về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là những nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam, xác định đối tượng, đối tác của cách mạng trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; tăng cường giáo dục lịch sử, truyền thống, pháp luật, chuẩn mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Tập trung rà soát, điều chỉnh xây dựng nội dung, chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp với tình hình nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị. Trong đó, ưu tiên những nội dung về xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống; ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; kiến thức về văn hóa, xã hội, kỹ năng sống, v.v. Thường xuyên thông tin định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Chủ động đấu tranh chống quan điểm sai trái, nhận thức mơ hồ, lệch lạc; âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,... bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Đồng thời, tăng cường tính định hướng, chủ động biên soạn các chuyên đề giáo dục trong các thời điểm, nhiệm vụ mới, có tính thời sự, như: phòng, chống dịch Covid-19; tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, v.v.

Chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị cần nghiên cứu nắm chắc đối tượng, các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, không ngừng đổi mới, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn; gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với huấn luyện quân sự, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng tổ chức duy trì có chất lượng các hoạt động: tham quan, xem phim, tra cứu, học tập trên mạng nội bộ; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt chính trị, tư tưởng, thông báo chính trị - thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, ngày Chính trị văn hóa tinh thần, ngày Pháp luật ở cơ sở; hội thi, hội thao, văn hóa, văn nghệ,... tạo sự phong phú, hấp dẫn bộ đội. Nghiên cứu vận dụng thích hợp, hiệu quả hình thức mới, như: Hội nghị trực tuyến, học tập trên mạng internet.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng và duy trì hoạt động tổ cán bộ giảng dạy chính trị theo đúng Quy chế giáo dục chính trị tại đơn vị. Tích cực tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp, tổ chức thông qua bài giảng, giảng mẫu, hội giảng, bình giảng, thi cán bộ giảng dạy chính trị, rút kinh nghiệm công tác quản lý, tổ chức giảng dạy,... để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị. Kết hợp giữa truyền thụ kiến thức với trao đổi kinh nghiệm, giữa giáo dục và tự giáo dục, lấy việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học là chính. Sử dụng tổng hợp các phương pháp, phương tiện trực quan; tăng cường các sơ đồ, tranh ảnh, khai thác, sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ giáo dục chính trị, tư tưởng; gắn kết chặt chẽ với đổi mới phương pháp học tập theo phương châm “dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất”, thực hiện đối thoại, tăng tính tương tác giữa người dạy và người học. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, nhằm đánh giá đúng nhận thức chính trị của các đối tượng; kết hợp kiểm tra thông qua hình thức viết thu hoạch chuyên đề tự chọn với nội dung bắt buộc, kiểm tra vấn đáp với trắc nghiệm; coi trọng nội dung vận dụng kiến thức vào thực tiễn, xử lý tình huống, diễn biến tư tưởng của bộ đội trong đơn vị. Tiến hành chặt chẽ, đúng quy định việc đánh giá bảo đảm khách quan, chính xác, tránh chạy theo thành tích, không đúng thực chất kết quả và kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, điển hình làm tốt, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả nắm, đánh giá, phân loại và giải quyết tư tưởng ở đơn vị cơ sở. Các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện tốt nội dung, yêu cầu các khâu, các bước của công tác quản lý tư tưởng, bảo đảm nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của bộ đội, phân tích, đánh giá; phân loại sát thực tế, giải quyết đúng đắn, kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh, bảo đảm sự ổn định vững vàng về tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao để phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của các tổ chức, các lực lượng và mọi quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Duy trì có nền nếp việc nắm tình hình tư tưởng của bộ đội qua chế độ báo cáo, giao ban, phản ánh. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc hồ sơ lý lịch, quản lý chặt chẽ các đối tượng trong đơn vị. Kết hợp chặt chẽ quản lý tư tưởng với quản lý bộ đội theo điều lệnh. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ học tập, sinh hoạt, công tác, chú trọng rèn luyện kỷ luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Khi đơn vị xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật phải kịp thời báo cáo theo phân cấp, xử lý nghiêm minh, quy rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy, kịp thời rút kinh nghiệm trong quản lý, giải quyết tư tưởng.

Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, qua đó để lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, cơ quan nắm bắt kịp thời tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, trực tiếp giải quyết những vướng mắc, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của bộ đội. Kết hợp chặt chẽ công tác quản lý tư tưởng với công tác chính sách, thi đua, khen thưởng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong đơn vị, nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa, bảo đảm tốt tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Thường xuyên bổ sung, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực, tiêu chí phấn đấu phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ, chức trách của từng đối tượng, nhất là xác định và phấn đấu rèn luyện theo các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đưa kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nhận xét, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cấp, các tổ chức và bình xét phân loại cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng 47 ở các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; lan tỏa các video, tin, bài phản ánh các tấm gương, việc làm tích cực của các tập thể, cá nhân trong giúp nhân dân phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục thiên tai, phòng chống lụt bão, hỏa hoạn, cứu hộ, cứu nạn; bóc gỡ, vô hiệu hóa các video, tin bài của các thế lực thù địch chống đối Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Năm là, đổi mới, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm năng lực của đội ngũ cán bộ tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở đơn vị. Thưc tiễn cho thấy, phẩm chất, năng lực của cán bộ tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng. Hiện nay, lực lượng này ở đơn vị cơ sở chủ yếu do cán bộ chính trị đảm nhiệm. Tuy được đào tạo cơ bản, có trình độ, kiến thức, nhưng nhiều đồng chí kinh nghiệm thực tiễn còn ít, khả năng vận dụng trong các bài giảng chính trị còn hạn chế; do vậy, việc lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị có ý nghĩa rất quan trọng. Trên cơ sở rà soát đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ này và kết quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các đơn vị cần tập trung bồi dưỡng toàn diện về phẩm chất, năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trọng tâm là bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Quy định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc bồi dưỡng theo phân cấp; tăng cường trách nhiệm và quyền hạn cho chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, tổ cán bộ giảng dạy chính trị trong bồi dưỡng cán bộ quản lý, thực hành giảng dạy. Tổ chức dự giờ, kiểm tra chéo, rút kinh nghiệm; định kỳ tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi; cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, phát huy vai trò tự học của cán bộ để không ngừng hoàn thiện năng lực sư phạm. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng nâng cao khả năng sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ giảng dạy chính trị.

Sáu là, quan tâm đầu tư, bảo đảm cơ sở vật chất, thực hiện tốt nền nếp kiểm tra, phúc tra kết quả giáo dục chính trị, tư tưởng. Để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, cần quan tâm đầu tư đúng mức cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện đại. Cùng với công tác bảo đảm của trên, các cơ quan, đơn vị cần phát huy nội lực, giữ gìn, khai thác, sử dụng hiệu quả các trang, thiết bị, kinh phí trên cấp, phát huy các phương tiện, cơ sở vật chất sẵn có. Căn cứ điều kiện và khả năng của từng cơ quan, đơn vị để đầu tư cho phù hợp, hiệu quả; chú trọng ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại trong giáo dục chính trị, tư tưởng; khai thác, phát huy tác dụng của nhà văn hóa, thư viện, nhà truyền thống, phòng Hồ Chí Minh, các di tích lịch sử ở địa phương,... góp phần giáo dục, truyền tải giá trị văn hóa tinh thần cho bộ đội. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, phúc tra, báo cáo kết quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng năm 2022 ở các cơ quan, đơn vị nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả; phát hiện kịp thời các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, điển hình tiên tiến và những hạn chế bất cập cần rút kinh nghiệm ngay ở cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Những trọng tâm trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân đội năm 2022 là những nhiệm vụ chủ yếu, tập trung mà các cơ quan đơn vị cần thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Với những kết quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn quân năm 2021, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quan trọng này, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.

Trung tướng TRỊNH VĂN QUYẾT, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo tạp chí Quốc phòng toàn dân

tin nổi bật

Thông báo Kỳ họp thứ 23 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 29 và 30/11/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 23. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp.

Toàn văn Nghị quyết 28 về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết 28 Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 17/11/2022.

Toàn văn Nghị quyết 29 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết 29 Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành.

Toàn văn Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết 27 Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 9/11/2022.

Tổng Bí thư: Đặt tư tưởng 'dân là gốc' làm nền tảng cốt lõi cho công tác Mặt trận

Trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt 63 đại biểu Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước chiều 26/11.

Diễn văn của Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở tỉnh Vĩnh Long vào sáng 23/11/2022.

Tinh thần bất khuất, tận trung với nước, tận hiếu với dân của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022) tại TP.HCM ngày 22/11. VietNamNet đăng tải toàn văn bài phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng VIệt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022) được tổ chức tại TP.HCM ngày 22/11. VietNamNet đăng tải toàn văn bài phát biểu đề dẫn Hội thảo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng.

'Dấu ấn Võ Văn Kiệt' in đậm trong những quyết sách lớn

Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022) được tổ chức tại TP.HCM ngày 22/11. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dự và chủ trì hội thảo. VietNamNet đăng tải toàn văn bài phát biểu.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Nghị viện, xây dựng nền tảng pháp lý chung cho ngôi nhà ASEAN

Chiều 21/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể thứ nhất của Đại hội đồng AIPA - 43. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Đội ngũ giáo viên trẻ phát huy nhiệt huyết, xung kích, đi đầu trong giáo dục

Đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ trong cả nước tiếp tục phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, xung kích, đi đầu trong khắc phục những bất cập, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tăng cường phối hợp giữa CAND và QĐND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Tăng cường phối hợp, hiệp đồng, đoàn kết, gắn bó giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân vừa là truyền thống quý báu, yêu cầu khách quan, vừa là vấn đề có tính nguyên tắc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường lãnh đạo công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại

Toàn quân tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện công tác kỹ thuật.

Chăm lo tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác

Ngày 19/11, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.

Kết luận của Tổng Bí thư tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào ngày 18/111/2022.