Nikola Tesla

Cập nhập tin tức Nikola Tesla

Những trí tuệ vĩ đại

'Những trí tuệ vĩ đại' là 5 bản tiểu sử tóm lược của 5 vĩ nhân đã có đóng góp lớn lao vào sự phát triển của khoa học, công nghệ trong từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XXI gồm Charles Darwin, Albert Einstein, Marie Curie, Nikola Tesla và Stephen Hawking.