Theo đó, HĐQT HBC thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm (ký ngày 12/12/2022) của ông Lê Viết Hải từ ngày 1/1/2023.

Việc từ nhiệm này nhằm đảm bảo tính pháp lý trong việc đề cử ông Lê Viết Hiếu đảm nhận chức vụ tổng giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp vào kỳ Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 sắp tới.

Ông Nguyễn Công Phú (phải) giữ chức Chủ tịch HĐQT HBC thay ông Lê Viết Hải. (Ảnh: HBC)

HĐQT bổ nhiệm TS. Nguyễn Công Phú, thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xây dựng Hòa Bình từ ngày 1/1/2023.

Ông Nguyễn Công Phú sinh năm 1951. Tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2021, ông Phú được bầu làm thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ủy ban kiểm toán.

Nghị quyết cũng thông qua việc thành lập Hội đồng sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, ông Lê Viết Hải giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập.

Hội đồng này sẽ tham mưu, tư vấn, phản biện và thông qua các vấn đề quan trọng theo nguyên tắc đồng thuận nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đảm bảo sự hài hòa, công bằng và lợi ích của các bên.

Chủ tịch Hội đồng sáng lập và Chủ tịch HĐQT luận các giải pháp chung đối với các vấn đề trọng yếu, cũng như thảo luận để định hướng cho hoạt động của tập đoàn phát triển hơn theo nguyên tắc đồng thuận.