Pentest

Cập nhập tin tức Pentest

Pentest không phải là giải pháp bảo mật, đừng tin vào quảng cáo

Pentest không phải là giải pháp bảo mật, không giúp hệ thống mạng an toàn hơn và pentester không phải là hacker.