Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, hôm nay, trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, xuân Tân Sửu 2021 và chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước hết, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi đến toàn thể các đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí!

Như chúng ta đã biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng; Là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; Đồng thời diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước.

Ngày 20-6-2020, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Ngay sau đó, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã khẩn trương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu quy định và tiến độ đề ra.

Kính thưa các đồng chí!

Thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Để đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thành công tốt đẹp; Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, Xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. (Đối với Nam Định chúng ta: Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01 ngày 14-1-2021; Ngay sau đó ngày 22-1-2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01 để tổ chức triển khai thực hiện).

Hai là, Phải lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Chỉ thị cũng nhấn mạnh kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và Nhà nước. 

Ba là, Phấn đấu lựa chọn, giới thiệu bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; Bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; Phấn đấu bầu đủ đại biểu Quốc hội và đạt tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách (Làm tốt nhiệm vụ thứ 3 này là rất quan trọng, quyết định sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp).

Bốn là, Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp phải đảm bảo theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Các cấp ủy Đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, đảm bảo các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. 

Năm là, Phải nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung cụ thể, chặt chẽ các quy định về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử; Quy trình đề cử, ứng cử; Việc phân bổ những người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu; Việc thẩm định hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Việc tuyên truyền, vận động bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quy định cụ thể việc tự ứng cử, phải có quy trình thật chặt chẽ, đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật; Quy định rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong việc vận động bầu cử, tránh tình trạng vận động không lành mạnh; Khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các khóa gần đây.

Sáu là, Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Về vị trí vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước; Về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; Về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; Với cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Bẩy là, Chỉ đạo chặt chẽ phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; Ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử và kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối; Có các phương án chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử. (Đây là thời điểm các thế lực xấu lợi dụng tấn công, nên chúng ta phải nắm chắc, để xử lý tốt từng tình huống)

Tám là, Các huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử; Làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương; Chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở địa phương (Đối với tỉnh ta: Ngày 11-1-2021 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 100 về thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 93 ngày 13-1-2021 về thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh)

Chín là, Trong thời gian tới tình hình đại dịch COVID-19 còn diễn biết rất phức tạp; Do vậy, cùng với công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chúng ta cũng cần tập trung làm thật tốt công tác phòng chống đại dịch COVID-19 theo quy định, để đảm bảo an toàn và tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Kính thưa các đồng chí!

Việc triển khai công tác bầu cử trong thời gian tới là rất khẩn trương, khối lượng công việc rất lớn, diễn ra trên phạm vi toàn quốc và có một số việc theo lịch quy định đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Tôi tin tưởng rằng, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các địa phương, cơ quan, đơn vị; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Nhân dịp chuẩn bị chào đón Xuân mới Tân Sửu 2021, chào mừng 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên; Mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; Mừng đất nước đổi mới và phát triển; Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chúc các đồng chí và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công; Chúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Theo Báo Nam Định