Phát biểu khai mạc và định hướng Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh một trong những quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam… kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất”.

Để thực hiện quan điểm đó, Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng yếu là xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Trong đó, việc “tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới” có vai trò đặc biệt quan trọng.

Nhấn mạnh Hội thảo sẽ phân tích, làm rõ các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam và mối quan hệ biện chứng giữa các hệ giá trị đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào một số nội dung lớn, quan trọng. Cụ thể, tính cấp thiết và những yêu cầu đặt ra đối với việc tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, xác định cơ sở lý luận, phương pháp luận và nội dung các hệ giá trị; phân tích mối quan hệ biện chứng giữa các hệ giá trị; các nội dung, đặc điểm và những ảnh hưởng của các yếu tố hoặc bối cảnh quốc tế và quốc gia đến việc xây dựng các hệ giá trị. Đồng thời, cần chỉ rõ vai trò của các chủ thể, đề xuất và luận giải các giải pháp nhằm giữ gìn, khai thác và phát triển các hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Na trong giai đoạn hiện nay.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng, Hội thảo sẽ góp phần tạo nên sự thống nhất, đồng thuận để có thể đề xuất cho Đảng và Nhà nước những cơ sở lý luận và thực tiễn giữ gìn, phát huy, xây dựng và phát triển các hệ giá trị Việt Nam; góp phần xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, phát triển đất nước nhanh và bền vững, hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Hội thảo là sự kiện quan trọng nhằm nhìn lại kết quả 1 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tổ chức ngày 24.11.2021. Gần 500 đại biểu là nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý văn hóa, Thường trực một số Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo một số cơ quan báo chí, truyền thông và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đã tham dự sự kiện.

Huy Linh, Ngọc Ánh, Tạ Linh