phát triển kinh tế- xã hội

Cập nhập tin tức phát triển kinh tế- xã hội

Giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa PT vùng và PT chung của cả nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, để phát huy được tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng và cả nước, bên cạnh những chủ trương, chính sách phát triển chung cũng cần phải có các chủ trương, chính sách phát triển cụ thể, sát hợp, phù hợp với từng vùng;

Các kịch bản cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm

Trên cơ sở kết quả tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5,64%, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối năm.

Ban Kinh tế TƯ kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ban Kinh tế TƯ phải phát huy tinh thần chủ động, kịp thời tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư biện pháp, chủ trương để thúc đẩy sản xuất kinh doanh.