Đề án phát triển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia giai đoạn 2023, tầm nhìn đế năm 2045 có cấu trúc gồm 04 phần chính: (1) đánh giá tổng quan các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế biển của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; (2) các mô hình kinh tế biển, kinh nghiệm trong nước và quốc tế; (3) đề xuất mô hình trung tâm kinh tế biển quốc gia tại Bà Rịa-Vũng Tàu; (4) các giải pháp, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện.

Một góc biển của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Theo đó, nhiệm vụ của Đề án là xác lập các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế quốc gia; giữ vai trò quan trọng trong tổng thể kinh tế biển của cả nước, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, của Vùng Đông Nam Bộ và của cả nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về phát triển kinh tế biển bền vững, tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao; xác định nhiệm vụ trọng tâm của các cấp từ tỉnh đến cơ sở để phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia theo chủ trương của Bộ Chính trị và của Chính phủ.

Đề án là cơ sở khoa học để chính quyền các cấp của tỉnh sử dụng khi hoạch định chính sách phát triển kinh tế biển, xây dựng các kế hoạch phát triển và triển khai các giải pháp khai thác, sử dụng các tiềm năng, lợi thế về biển của tỉnh một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững…

Nguyễn Ngọc và nhóm PV, BTV