Phối hợp chặt chẽ giữa Công an và Quân đội, cội nguồn sức mạnh bảo vệ Tổ quốc

Tại Hội thảo khoa học "Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" được tổ chức tại TP.HCM ngày 16/8 vừa qua, Thượng tướng Lương Tam Quang, có bài tham luận quan trọng. VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau”.

Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, kề vai sát cánh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mối quan hệ hữu cơ thống nhất, tác động lẫn nhau giữa quốc phòng và an ninh được Đảng ta nhấn mạnh trong sự kết hợp sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. Vấn đề phối hợp giữa quốc phòng với an ninh trên phương diện tổ chức lực lượng, xây dựng thế trận và hoạt động thực tiễn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng nhấn mạnh: “Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình mới. Gắn kết quốc phòng với an ninh. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế trên từng địa bàn lãnh thổ, trong công tác quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, dự án”.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng Công an, dân quân địa phương tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo. Ảnh: Báo Biên phòng.

Thực tiễn sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta là minh chứng rõ nét “Nhiệm vụ của Quân đội và Công an không thể rời nhau được vì nó đều có mục đích chung là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ trị an cho nhân dân. Trong quá trình công tác, cần củng cố đoàn kết giữa Công an và Quân đội, đó là vấn đề nguyên tắc. Quân đội chuyên chống kẻ địch bên ngoài, Công an chủ yếu chống kẻ địch bên trong. Hai nhiệm vụ đó không tách rời nhau được và cũng không thể phân chia máy móc” như khẳng định của đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10, tháng 1/1956.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có nhiều thuận lợi, song cũng đang đứng trước những nguy cơ, thách thức rất mới. Về thuận lợi, sau 35 năm đổi mới, đất nước ta “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; thế và lực của đất nước tạo ra những điều kiện mới cho phép tăng cường tiềm lực bảo vệ Tổ quốc, ngăn ngừa các nguy cơ từ sớm, từ xa. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự xuất hiện không gian mạng đã và đang mở ra thời đại mới, trong đó quốc gia kém phát triển, đang phát triển có thể tận dụng thời cơ để đi tắt đón đầu, vượt lên trở thành những quốc gia hùng mạnh, song cũng dễ dàng bị tụt hậu sâu hơn khi không tận dụng được thời cơ. Về thách thức, không gian cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang bị đẩy về Đông Nam Á, tác động trực tiếp đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ” của nước ta. Nguy cơ các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam trở thành vật cản hay bàn đạp để các nước lớn kiềm chế lẫn nhau; không gian phát triển bị thu hẹp.

Các vấn đề an ninh phi truyền thống diễn biến ngày càng phức tạp, tác động đa chiều, trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, ở nhiều tầng, nấc khác nhau; quy mô tác động rộng lớn, tạo phản ứng dây chuyền, thậm chí thách thức, đe dọa an ninh toàn cầu với biện pháp phi vũ trang là chủ yếu. Những nhân tố gây đột biến, bất lợi từ bên trong gia tăng, đặt ra yêu cầu rất cao đối với bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân so với 10 năm trước đây. Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã cho thấy những bài học rất mới về bảo vệ Tổ quốc, về bảo đảm cân bằng chiến lược giữa các nước lớn cũng như phương thức tác chiến điện tử, chiến tranh đô thị…

Các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng quá trình nước ta chủ động hội nhập quốc tế gia tăng hoạt động chống phá, ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với quy mô ngày càng mở rộng, cường độ ngày càng gia tăng, tính chất ngày càng nguy hiểm, thâm độc, xảo quyệt hơn hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng sử dụng mọi thủ đoạn nham hiểm, thâm độc tấn công phá hoại, đả kích, vu cáo, bôi nhọ, kể cả sử dụng “đạn bọc đường” để lôi kéo, tha hóa hòng vô hiệu hóa lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; ra sức kích động chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước, chia rẽ Quân đội với Công an, đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, thúc đẩy các yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ ta, kết hợp với hoạt động tác động từ bên ngoài... nhằm thực hiện “cách mạng màu”, như chúng đã thực hiện ở một số nước trên thế giới.

Những thời cơ, thuận lợi cũng như nguy cơ, thách thức đối với bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đan xen phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp bách phải đặc biệt quan tâm chăm lo, củng cố đoàn kết, mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; đưa quan hệ phối hợp giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, tạo thành sức mạnh tổng hợp đủ sức đánh bại mọi kẻ thù xâm lược cũng như hóa giải mọi thách thức, mối đe dọa từ bên trong.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, bất luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải bảo vệ và giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng về quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh - đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định bản chất giai cấp công nhân, là cội nguồn sức mạnh của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về kết hợp sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân, trong đó, bên cạnh tập trung thúc đẩy quan hệ phối hợp trên các lĩnh vực truyền thống (xây dựng thế trận, phòng chống biểu tình, bạo loạn, trao đổi thông tin, giáo dục quốc phòng, an ninh…), cần sớm có lộ trình, bước đi cụ thể thúc đẩy mạnh mẽ phối hợp thực chất trong một số lĩnh vực rất mới hoặc quan trọng nổi lên như tác chiến điện tử, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, phối kiểm thông tin.

Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và nhiệm vụ của công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa hai lực lượng. Quán triệt và nhận thức sâu sắc sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chăm lo, phối hợp xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng, hun đúc bản lĩnh chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại nội bộ, chia rẽ Quân đội với Công an của các thế lực thù địch, phản động. Thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên chính là tạo sức mạnh nội sinh trong quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa hai lực lượng - cơ sở quan trọng bảo đảm thắng lợi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

(Theo Công an nhân dân)

Chủ tịch nước: Xây dựng thế trận lòng dân là vấn đề hệ trọng để bảo vệ Tổ quốcHôm nay (16/8), tại TP.HCM, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tổ chức Hội thảo khoa học “Lý luận- thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

tin nổi bật

Tổng Bí thư: Đặt tư tưởng 'dân là gốc' làm nền tảng cốt lõi cho công tác Mặt trận

Trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt 63 đại biểu Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước chiều 26/11.

Diễn văn của Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở tỉnh Vĩnh Long vào sáng 23/11/2022.

Tinh thần bất khuất, tận trung với nước, tận hiếu với dân của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022) tại TP.HCM ngày 22/11. VietNamNet đăng tải toàn văn bài phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng VIệt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022) được tổ chức tại TP.HCM ngày 22/11. VietNamNet đăng tải toàn văn bài phát biểu đề dẫn Hội thảo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng.

'Dấu ấn Võ Văn Kiệt' in đậm trong những quyết sách lớn

Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022) được tổ chức tại TP.HCM ngày 22/11. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dự và chủ trì hội thảo. VietNamNet đăng tải toàn văn bài phát biểu.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Nghị viện, xây dựng nền tảng pháp lý chung cho ngôi nhà ASEAN

Chiều 21/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể thứ nhất của Đại hội đồng AIPA - 43. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Đội ngũ giáo viên trẻ phát huy nhiệt huyết, xung kích, đi đầu trong giáo dục

Đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ trong cả nước tiếp tục phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, xung kích, đi đầu trong khắc phục những bất cập, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tăng cường phối hợp giữa CAND và QĐND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Tăng cường phối hợp, hiệp đồng, đoàn kết, gắn bó giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân vừa là truyền thống quý báu, yêu cầu khách quan, vừa là vấn đề có tính nguyên tắc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường lãnh đạo công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại

Toàn quân tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện công tác kỹ thuật.

Chăm lo tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác

Ngày 19/11, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.

Kết luận của Tổng Bí thư tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào ngày 18/111/2022.

APEC cần đi đầu thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, bao trùm và bền vững

Trân trọng giới thiệu phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại phiên "Tăng trưởng cân bằng, bao trùm và bền vững" thuộc hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 29, tại Bangkok, Thái Lan, ngày 18/11

Chủ tịch nước: Thương mại công bằng là cốt yếu trong sân chơi toàn cầu

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC tại Bangkok, Thái Lan, ngày 17/11.

Việt Nam – Thái Lan: Mở ra chương mới của mối quan hệ Đối tác Chiến lược mạnh mẽ hơn

Tuyên bố chung nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Thái Lan, ngày 16/11.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quán triệt Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm QPAN Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ngày 16/11/2022.