Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về đối ngoại, lực lượng vũ trang Quân khu 1 đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng bằng nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, đồng bộ, phù hợp, góp phần quan trọng củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới trên địa bàn, nâng cao uy tín và vị thế của Quân đội, đất nước trên trường quốc tế.

Quân khu 1 quản lý địa bàn có tuyến biên giới với Trung Quốc dài, nên những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, trọng tâm là Nghị định số 22/2016/NĐ-CP, ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định về đối ngoại quốc phòng; Nghị quyết số 806-NQ/QUTW, ngày 31/12/2013 của Quân ủy Trung ương về Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo và Thông tư số 88/2010/TT-BQP, ngày 02/7/2010 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và phối hợp công tác đối ngoại quân sự. Trên cơ sở đó, tập trung cụ thể hóa Đề án Hội nhập quốc tế về quốc phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện. Trong đó, gắn thực hiện các mục tiêu, giải pháp hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng với xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, nhất là các địa phương biên giới; không ngừng nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng và làm nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ; thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; bảo vệ bí mật quân sự, bí mật nhà nước; bảo đảm an toàn trong đón tiếp khách quốc tế, v.v. Thường xuyên nắm chắc tình hình biên giới, nội địa, trên không, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống1.

Cùng với đó, Quân khu tăng cường thông tin đối ngoại, làm cho mọi đối tượng trên địa bàn hiểu rõ về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hoạt động này, góp phần chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng, công an và lực lượng chấp pháp nước bạn quản lý tốt biên giới trên bộ; đấu tranh với tội phạm, các hoạt động xâm nhập biên giới trái phép. Tổ chức thành công giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 3 tại Lạng Sơn, lần thứ 5 tại Cao Bằng; kịp thời sơ kết, tổng kết các hoạt động đối ngoại và nghiên cứu mở ra nhiều lĩnh vực, hướng hợp tác mới,… đưa công tác đối ngoại quốc phòng của Quân khu phát triển sâu rộng; kiến tạo, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Quân khu.

Hiện nay, tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, vấn đề lãnh thổ, biên giới, biển, đảo; cạnh tranh kinh tế, thương mại, công nghệ giữa các nước diễn ra ngày càng quyết liệt. Các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng mạng xã hội đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình” với những âm mưu, thủ đoạn mới; dịch Covid-19 kéo dài, mở rộng, phức tạp, khó lường,… tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, đặt ra yêu cầu mới ngày càng cao đối với công tác đối ngoại quốc phòng. Để phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang và hệ thống chính trị địa phương triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII về công tác đối ngoại quốc phòng, Quân khu tập trung vào một số giải pháp sau:

Một là,

tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Đảng theo hướng: độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. Bám sát chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa công tác đối ngoại quốc phòng bằng các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, chương trình, kế hoạch phù hợp cho từng giai đoạn, trên từng mặt công tác và chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn. Trước mắt, quán triệt và triển khai có hiệu quả Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 giữa hai Bộ Quốc phòng: Việt Nam – Trung Quốc; thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc về việc thiết lập cơ chế phối hợp thực thi pháp luật ba cấp trong kiểm soát biên phòng khu vực cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền; triển khai chương trình hợp tác với Lào năm 2021 theo Chỉ thị số 03/CT-BQP, ngày 14/01/2021 của Bộ Quốc phòng. Trong đó, coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lâu dài; không ngừng củng cố và nâng cao sự tin cậy; tăng mặt đồng thuận, giảm điểm bất đồng; tránh bị lợi dụng gây bất lợi cho quốc phòng, an ninh; xử lý thận trọng, chặt chẽ, hài hòa các yếu tố phát sinh; bảo đảm tốt cho hoạt động đối ngoại,… góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác với các nước ở khu vực trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Quân khu. Chủ động nắm tình hình khu vực, tham mưu hiệu quả cho Bộ Quốc phòng tăng cường hội nhập quốc tế, hình thành thế chiến lược có lợi để giữ vững hòa bình, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Hai là,

đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp thông tin, đối ngoại quốc phòng. Nội dung tuyên truyền toàn diện trên các mặt, song chú trọng làm rõ những thành tựu của Việt Nam về kinh tế - xã hội; xóa đói, giảm nghèo; sự tiến bộ về dân chủ, nhân quyền; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp về dân tộc, tôn giáo ở các vùng, miền, v.v. Làm cho nhân dân thế giới, các đối tác, kiều bào ở hai nước có chung đường biên giới nhận thức đúng chủ trương hội nhập quốc tế, chính sách quốc phòng; khẳng định Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, gác lại quá khứ, đang chủ động tham gia, có trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực. Góp phần phản bác, vạch trần các luận điệu vu khống, xuyên tạc của thế lực thù địch và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế; đồng thời, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động xâm phạm biên giới, lãnh thổ, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, hữu nghị cùng phát triển.

Ba là,

tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng song phương chủ động, thiết thực và hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân với đối ngoại quốc phòng. Trong đó, ưu tiên quan hệ với nước láng giềng, không ngừng củng cố và nâng cao sự tin cậy lẫn nhau; thúc đẩy có trọng tâm, trọng điểm, bằng những bước đi phù hợp, tránh bị lợi dụng gây bất lợi cho quốc phòng, an ninh; xử lý thận trọng, chặt chẽ, hài hòa các yếu tố phát sinh,… không để xảy ra các điểm nóng khu vực biên giới. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quyết định số 2512/QĐ-BQP, ngày 17/10/2001 của Bộ Quốc phòng, Quy chế số 60/QC-BTLQK1-BTLBĐBP, ngày 11/01/2016, Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân sự, biên phòng, công an đóng quân trên địa bàn, nhất là trong trao đổi thông tin; phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới; giữ gìn an ninh, trật tự, v.v. Qua đó, nắm chắc tình hình mọi mặt và chủ động tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết tình huống phức tạp liên quan đến biên giới, lãnh thổ, không để bị động, bất ngờ; xử lý tốt các vấn đề liên quan đến hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu hữu nghị quốc phòng ở khu vực biên giới thông qua các buổi tọa đàm, giao lưu văn hóa; làm tốt công tác chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, đoàn kết; vừa là phên giậu quốc gia vừa là không gian giao lưu, hợp tác cùng phát triển. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự; ngăn ngừa các hoạt động lợi dụng đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế để cài cắm, móc nối, hoạt động gián điệp; bảo đảm tốt, an toàn tuyệt đối cho các đoàn của ta đi ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến Quân khu, v.v.

Bốn là, giữ vững vai trò nòng cốt, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân, làm nền tảng trong hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Thực hiện vấn đề này, Quân khu tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về điều chỉnh tổ chức, biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng; nâng cao chất lượng huấn luyện, chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, đủ năng lực giải quyết linh hoạt các tình huống phát sinh. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên tham gia công tác đối ngoại tinh, gọn, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, phẩm chất, đạo đức tốt; nắm vững đường lối, chính sách quốc phòng, đối ngoại và luật pháp quốc tế; giỏi chuyên môn nghiệp vụ, thạo ngoại ngữ, thông địa bàn. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, đảm bảo đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp về quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với các địa phương thẩm định chặt chẽ quy hoạch, dự án kinh tế - xã hội phù hợp với thế trận quân sự theo quyết tâm tác chiến phòng thủ các cấp, chú trọng tuyến biên giới. Ưu tiên nguồn lực, nhất là nguồn ngân sách địa phương đầu tư xây dựng các sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương; gắn kết chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với các nội dung, giải pháp trên, Quân khu chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn kinh tế - quốc phòng; thực hiện tốt công tác dân vận; tích cực tham gia xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở, cụm bản biên giới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần để nhân dân yên tâm bám bản, bảo vệ đường biên, mốc giới, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, làm cơ sở thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới.

Trung tướng NGUYỄN HỒNG THÁI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1

_____________________ 

1 - Năm 2020 xử lý: 16 vụ vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới; 02 vụ xâm hại mốc quốc giới; 281 vụ/3.277 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép; kiểm tra y tế, cách ly phòng, chống dịch Covid-19 cho 17.877 lượt người, v.v.

Theo tapchiqptd.vn