Xây dựng lực lượng vũ trang “tinh, gọn, mạnh” theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương là vấn đề quan trọng, khâu đột phá được Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đặc biệt coi trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, với lộ trình, bước đi phù hợp.

Quân khu 1 nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đây cũng là địa bàn ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt của quân và dân ta, trong đó có sự đóng góp to lớn của Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Quân khu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ chủ nghĩa.

Nhận thức rõ và tiếp tục phát huy truyền thống đó, những năm qua, Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng để triển khai toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân tinh, gọn, mạnh theo tinh thần nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, quyết tâm và lộ trình thực hiện một cách chặt chẽ, khoa học.

Với quyết tâm và những giải pháp khoa học, phù hợp, đến nay về cơ bản tổ chức lực lượng vũ trang Quân khu được điều chỉnh theo quyết định của Bộ, đảm bảo sự cân đối, tương đối đồng bộ giữa cơ quan và đơn vị, giữa lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên. Nổi bật là, việc điều chỉnh giảm 10% quân số đối với khối cơ quan; ưu tiên tối đa quân số cho các đơn vị huấn luyện, làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện nghiêm biểu tổ chức, biên chế mới đối với Trường Quân sự Quân khu, các sư đoàn bộ binh, lữ đoàn binh chủng và giải thể các trường quân sự địa phương đảm bảo đúng kế hoạch. So với các năm trước, số đầu mối cơ quan, đơn vị có giảm song chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu có nhiều mặt được nâng lên rõ rệt. Tập trung chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có chất lượng nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia,… được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra sẵn sàng chiến đấu

Hiện nay, trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có chuyển biến nhanh, diễn biến phức tạp, khó dự báo. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã, đang phát triển mạnh mẽ, nhiều loại vũ khí mới, hiện đại, cũng như các phương thức tác chiến mới được ra đời. Trong khi đó, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu và hoạt động chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực. Tình hình đó đặt ra cho toàn quân nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu nói riêng những yêu cầu về bảo vệ Tổ quốc cao hơn, nặng nề hơn.

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân hiện đại, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII); Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu “tinh, gọn, mạnh”, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Trước hết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch điều chỉnh tổ chức lực lượng của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chặt chẽ, nghiêm túc; làm cho mọi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, chỉ huy các cấp nhận thức sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc trong lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Từ đó, thống nhất về nhận thức: Việc điều chỉnh tổ chức là yêu cầu khách quan, cấp thiết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội hiện đại từ năm 2030; đảm bảo cho lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng vững mạnh, tính cơ động cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Bộ, Quân khu về việc sáp nhập, giải thể; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các bộ phận được điều chỉnh; dự kiến trước các tình huống để sẵn sàng xử lý, đảm bảo đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị; kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện của tư tưởng chủ quan, nóng vội, thờ ơ, trông chờ, ỷ lại; tạo động lực mới trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện khâu đột phá về tổ chức lực lượng. Điều chỉnh tổ chức lực lượng là nhiệm vụ rất hệ trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều cấp, ngành, đơn vị và có tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Vì vậy, trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; trực tiếp là Nghị quyết số 15-NQ/ĐU, ngày 30/5/2022 của Đảng ủy Quân khu và Kế hoạch số 1687/KH-QK của Bộ Tư lệnh Quân khu về triển khai Quyết định của Bộ Quốc phòng và Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về nhiệm vụ tổ chức điều chỉnh lực lượng; kế hoạch, chương trình hành động thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, khoa học, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện, đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy các cấp; mọi nội dung về sắp xếp, điều chỉnh phải được cấp ủy thảo luận dân chủ theo phân cấp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp; đề cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Các cơ quan, trực tiếp là Bộ Tham mưu - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về việc sáp nhập, giải thể các cơ quan, đơn vị Quân khu tập trung nghiên cứu, nắm chắc tình hình nhiệm vụ, chủ trì tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm các quyết định của Bộ Quốc phòng về sáp nhập, giải thể, tổ chức lại, điều chỉnh lực lượng. Trước mắt, tập trung nghiên cứu xây dựng Kế hoạch tiếp nhận lực lượng được điều chuyển từ các đơn vị khác đến và tổ chức lại một số đơn vị của Quân khu sau khi sáp nhập để Bộ rút kinh nghiệm; đề xuất với Bộ điều chỉnh tổ chức biên chế các Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đơn vị trực thuộc. Cục Chính trị nghiên cứu, tham mưu đề xuất và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, công tác cán bộ, chính sách; thực hiện công tác tuyên truyền, bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch lợi dụng việc điều chỉnh tổ chức lực lượng để chống phá. Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật tập trung nghiên cứu, đề xuất về quy hoạch sử dụng hệ thống kho, trạm, cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật phù hợp với thế bố trí của từng cơ quan, đơn vị, thế trận phòng thủ của Quân khu. Quá trình triển khai, các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa điều chỉnh tổ chức lực lượng với công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác chính sách, đảm bảo giữ vững sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và hạn chế tác động đến tư tưởng, đời sống của cán bộ, chiến sĩ.

Ba là, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trọng tâm là giáo dục cho bộ đội nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ Quân đội, Quân khu và cơ quan, đơn vị mình; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Thường xuyên thông tin, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trước những vấn đề mới, nhạy cảm; chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; gắn xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức với xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, tư tưởng kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ; có phương pháp, tác phong công tác khoa học; ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh; ý chí quyết tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, nhất là Kết luận số 60-KL/TW, ngày 18-01-2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, tăng cường đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, cũng như công tác chỉ đạo, điều hành và bảo đảm huấn luyện, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa đối với nhiệm vụ quan trọng này. Từ kết quả, kinh nghiệm rút ra qua tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện; rà soát, bổ sung các chỉ tiêu, biện pháp trong chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, tập trung đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, vấn đề mới, khâu yếu, mặt yếu. Tiếp tục bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế, nhiệm vụ, phương án, đối tượng, địa bàn tác chiến, nhất là tác chiến phòng thủ, bảo vệ biên giới. Tăng cường tổ chức diễn tập ở các cấp, kết hợp diễn tập chiến dịch với diễn tập chiến thuật; diễn tập thực binh có bắn đạn thật, diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng gắn với tác chiến khu vực phòng thủ, v.v. Qua đó, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến; nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo và hiệp đồng tác chiến cho cán bộ, chỉ huy, cơ quan các cấp.

Cùng với các nội dung giải pháp trên, Quân khu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý bộ đội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; kiên quyết không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức mạnh chiến đấu và phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị, doanh cụ, doanh trại, đất quốc phòng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc diện sáp nhập, giải thể, điều chuyển, tổ chức lại; đẩy mạnh đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, nâng cao sức cơ động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và mở rộng lực lượng khi có tình huống.

Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 1 “tinh, gọn, mạnh” là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp phải quán triệt xuyên suốt tư tưởng chỉ đạo: Kiên trì, kiên quyết, thận trọng, dân chủ; đề cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, góp phần xây dựng Quân đội hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng NGUYỄN HỒNG THÁI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu

Theo Tạp chí Quốc phòng toàn dân