Mục tiêu chung của kế hoạch vừa được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành là thúc đẩy các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo áp dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường số và hình thành thế hệ công dân số, doanh nhân số cho tương lai. Đối với các bệnh viện, cơ sở y tế, sử dụng nền tảng số, thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường y tế số văn minh, thuận lợi, an toàn, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của người dân.

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể bao gồm, đến hết năm 2023, trên 50% trường học, cơ sở giáo dục và 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, dịch vụ y tế và các giao dịch khác. Số lượng các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục, trong các bệnh viện tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh đạt trên 50%.

Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến tại các trường học. (Ảnh: Du Lam)

Để thực hiện các mục tiêu cụ thể, UBND tỉnh hỗ trợ các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế phối hợp với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan để chấp nhận thanh toán học phí và phí dịch vụ giáo dục; viện phí, phí dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Với các trường học, cơ sở giáo dục, sẵn sàng phương tiện phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho tối thiểu 3 trong 4 phương thức: app Sổ liên lạc điện tử, mã vuông QR (Chuyển khoản/Thanh toán), qua website (Chuyển khoản/Thanh toán) và thẻ (POS); tích hợp sẵn sàng module thanh toán trong phần mềm quản lý trường học, cơ sở giáo dục.

Các trường học, cơ sở giáo dục và các ngân hàng, tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán thống nhất mẫu thông tin thanh toán không dùng tiền mặt đối với học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục có tối thiểu các trường thông tin sau để tạo thuận lợi đối với việc xử lý: họ và tên người trả tiền; họ và tên người thụ hưởng; lý do thanh toán; mã/số hóa đơn thanh toán.

Các trường học, cơ sở giáo dục bố trí đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh và đối tác liên quan thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt (qua Ứng dụng thông minh cho phụ huynh (app Sổ liên lạc điện tử), Mobile money, QR Pay, Website và thẻ (POS)) trong thanh toán học phí và các dịch vụ phục vụ nhà trường; tăng tối đa số lượng và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng số lượng và giá trị thanh toán của trường học, cơ sở giáo dục.

Với các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn, sẵn sàng phương tiện phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho tối thiểu 3 trong 4 phương thức sau: Mobile Money, mã vuông QR (Chuyển khoản/Thanh toán), qua website (Chuyển khoản/Thanh toán) và thẻ (POS); tích hợp sẵn sàng module thanh toán trong phần mềm quản lý bệnh viện, cơ sở y tế.

Các bệnh viện, cơ sở y tế và các ngân hàng, tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán thống nhất mẫu thông tin thanh toán không dùng tiền mặt đối với người dân có tối thiểu các trường thông tin sau để tạo thuận lợi đối với việc xử lý: họ và tên người trả tiền; họ và tên người thụ hưởng (nếu có); lý do thanh toán; mã/số hóa đơn thanh toán, tạo thuận lợi cho người dân trong thanh toán viện phí.

Các bệnh viện, cơ sở y tế bố trí đầu mối, nhân lực hướng dẫn, hỗ trợ bệnh nhân và các đối tác liên quan thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt (qua Mobile money, QR Pay, Website và thẻ (POS)) trong thanh toán viện phí và các dịch vụ phục vụ bệnh viện, cơ sở y tế; tăng tối đa số lượng và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng số lượng và giá trị thanh toán của mình.

Nội dung còn lại là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng và bảo vệ người tiêu dùng trong chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt tại trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế.