Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD).

Thông tư mới kế thừa một số quy định tại Thông tư 11 ngày 2/8/2019 của Thống đốc NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với TCTD (Thông tư 11) được xây dựng, ban hành theo quy định tại Luật Các TCTD 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, một số nội dung quy định tại Thông tư 11 không còn phù hợp với Luật các TCTD 2024, cần được thay thế bằng thông tư mới.         

Thông tư mới quy định về: thẩm quyền quyết định trong kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng; hình thức và thời hạn kiểm soát đặc biệt; quyết định kiểm soát đặc biệt; công bố thông tin về việc kiểm soát đặc biệt; ghi giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc; gia hạn thời hạn, chấm dứt kiểm soát đặc biệt; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đặc biệt...

Đáng chú ý, Điều 8 dự thảo Thông tư quy định mới về ghi giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc.

Theo đó, NHNN quyết định ghi giảm toàn bộ vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc để giảm lỗ lũy kế tương ứng tại Quyết định chuyển giao bắt buộc theo quy định tại Điều 183 Luật Các TCTD.

Việc sửa đổi, bổ sung quy định này là để phù hợp với quy định tại Điều 183 Luật các TCTD 2024, trong đó quy định rõ thời điểm NHNN quyết định ghi giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt là thời điểm NHNN có Quyết định chuyển giao bắt buộc.

Trong khi đó, Thông tư 11 quy định NHNN quyết định giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt.

Trường hợp giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ theo kết quả  xác định của tổ chức kiểm toán độc lập, cộng với kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt âm, NHNN quyết định việc ghi giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt về bằng 0 đồng tại Quyết định chuyển giao bắt buộc để giảm lỗ lũy kế. Mức vốn này thay thế mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động mà NHNN đã cấp cho ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt.

tien nong 973.jpeg
NHNN quyết định ghi giảm toàn bộ vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc để giảm lỗ lũy kế. Ảnh: HH.

Dự thảo thông tư bỏ quy định về trường hợp TCTD mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả; mất, có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Lý do là Điều 162 Luật các TCTD 2024 về áp dụng kiểm soát đặc biệt TCTD không quy định mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả; mất, có nguy cơ mất khả năng thanh toán là dấu hiệu của kiểm soát đặc biệt như Luật các TCTD 2010. 

Dự thảo thông tư mới cũng tăng quyền hạn và trách nhiệm đối với Ban Kiểm soát đặc biệt.

Ban kiểm soát đặc biệt tham mưu, đề xuất Thống đốc NHNN (qua cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) kiến nghị Chính phủ thực hiện áp dụng biện pháp đặc biệt trong trường hợp nhằm bảo đảm an toàn hệ thống TCTD, trật tự, an toàn xã hội khi xử lý TCTD được kiểm soát đặc biệt (quy định tại khoản 4 Điều 162).

Ban kiểm soát đặc biệt tham mưu, đề xuất Thống đốc NHNN (qua cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) yêu cầu chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của TCTD được kiểm soát đặc biệt báo cáo việc sử dụng cổ phần, phần vốn góp; không được chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; không được sử dụng cổ phần, phần vốn góp để làm tài sản bảo đảm.