Mới đây UBND thành phố Cần Thơ có Công văn số 4013/UBND-XDÐT yêu cầu các sở, ban ngành thành phố và địa phương tiếp tục tập trung xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11/4/2017 của Thành ủy.

Theo đó, các sở, ban ngành thành phố và quận, huyện cần rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến các lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh, đặc biệt là lĩnh vực quy hoạch, xây dựng đô thị thông minh phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tiễn của thành phố.

Sở TT&TT thành phố Cần Thơ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng đô thị thông minh trong nhân dân; phát triển đô thị thông minh trong tổng thể chuyển đổi số, cải cách hành chính; hoàn thiện hạ tầng đô thị thông minh, dịch vụ đô thị thông minh.

Ảnh minh họa: H.A.H.

Bên cạnh đó, Cần Thơ cần định hướng phát triển ngành, lĩnh vực theo xu thế chuyển đổi số và thành phố thông minh; phát triển Trung tâm điều hành đô thị thông minh với việc đảm bảo hạ tầng và phần mềm nền tảng điều hành, xây dựng cơ chế chính sách, giải pháp các nguồn lực đảm bảo công tác quản lý, vận hành.

Ngoài ra là kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số: Tập trung đào tạo cán bộ công chức, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin các kỹ năng, nghiệp vụ, chuyên môn thực hiện tốt chiến lược xây dựng và phát triển thành phố thông minh…

Trên Báo điện tử Cần Thơ, ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở TT&TT cũng cho rằng, thời gian tới Sở cần tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và quận, huyện; thực hiện theo các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Ðề án xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh.

Anh Hào