shipworm

Cập nhập tin tức shipworm

Phát hiện loài sinh vật kỳ lạ: Nhìn như con giun, ăn đá và thải ra cát

Loài sinh vật này có thể phong hoá cảnh quan và thay đổi môi trường sống.