tai nạn thương tích ở trẻ em

Cập nhập tin tức tai nạn thương tích ở trẻ em

Chế tài nào với cha mẹ trong những vụ tai nạn trẻ em?

Ở Việt Nam, khi trẻ em gặp tai nạn, trách nhiệm của cha mẹ dường như bị bỏ quên.