Bộ TT&TT vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả phòng, chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính.

Trong văn bản vừa gửi đi, Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính cần thực hiện nhiều giải pháp tăng cường năng lực mạng lưới, lao động, mặt bằng khai thác, phương tiện vận chuyển, an ninh hàng hóa; Bố trí nhân lực bảo đảm kịp thời lưu thoát bưu gửi, không để xảy ra tình trạng dồn ứ, mất mát hàng hóa, phát sinh khiếu nại của khách hàng trong thời kỳ cao điểm.

Bộ TT&TT cũng yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, những khuyến cáo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các quy trình kỹ thuật, biện pháp nghiệp vụ về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính.

Chỉ thị cũng yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính ban hành hoặc thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính cho phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình mới.

Doanh nghiệp cũng cần nâng cao nhận thức của người lao động về đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính; Đồng thời, đào tạo và quán triệt đến các bộ phận và người lao động trong doanh nghiệp các quy định về việc cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi có nội dung kích động, gây mất an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc, chống phá Nhà nước; Cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa vũ khí, vật, chất gây nổ, chất độc, chất phóng xạ, ma túy, vi trùng dịch bệnh nhằm khủng bố... các văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và mặt hàng bị cấm vận chuyển qua mạng bưu chính theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp bưu chính phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về các hành vi bị cấm trong cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, danh mục vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính và những quy định về điều kiện cung ứng dịch vụ bưu chính cho người sử dụng dịch vụ.

Chỉ thị cũng yêu cầu các doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa tại các điểm phục vụ, nhất là tại các điểm phục vụ cấp xã, khu vực vùng sâu, vùng xa trước khi chấp nhận bưu gửi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề phòng nguy cơ kẻ xấu lợi dụng để gửi vật phẩm, hàng hóa bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát qua mạng bưu chính

Với các bưu gửi vi phạm các quy định, cần đình chỉ vận chuyển, phát và thông báo kịp thời cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Văn bản cũng nêu rõ, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính không thực hiện những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trái pháp luật; gây thiệt hại dến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người sử dụng. Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ.

Đối với Sở TT&TT các tỉnh, ngoài công tác tuyên truyền, phổ biến quy định nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động bưu chính cũng cần đề nghị các doanh nghiệp, điểm cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn ký cam kết “Nói không với việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấp qua đường bưu chính” nhằm thể hiện rõ trách nhiệm và quyết tâm mạnh mẽ trong việc chung tay đẩy lùi hàng lậu, hàng cấm, hướng tới phát triển lĩnh vực bưu chính bền vững.

Các sở TT&TT cũng cần thanh tra, kiểm tra giám sát các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ về công tác bảo đảm an toàn, an ninh theo đúng thẩm quyền; Tăng cường áp dụng chế tài và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các địa phương cần chủ động phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương hướng dẫn, phát hiện và xử lý các trường hợp gây mất an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Các Sở TT&TT cũng cần tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị chức năng thông báo, quán triệt, chấn chỉnh những đối tượng trong diện phục vụ của Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước về vận chuyển tài liệu, công văn qua đường bưu chính; Phải sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi phát sinh nhu cầu vận chuyển các tài liệu mật; Chủ động đề xuất, kiến nghị các giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.