Tập Cập Bình

Cập nhập tin tức Tập Cập Bình

Trong bối cảnh đất nước đang đối mặt nhiều thách thức, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) có nhiệm vụ trọng tâm là vạch ra lộ trình hành động trong 5 năm tới và xa hơn nhằm "phục hưng dân tộc".