Chuyển biến tích cực trong phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ

Nhìn lại 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII), hầu hết các cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, gắn việc thực hiện Chỉ thị với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về nêu gương, những điều đảng viên không được làm. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

{keywords}
Ảnh minh họa Tuyết Nhung

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai, nhân rộng, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân; đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu tận tuỵ, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, trong phục vụ Nhân dân, vì lợi ích cộng đồng đã được biểu dương, khen thưởng, tạo lan toả sâu rộng, đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác trong Đảng bộ và xã hội.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, chú trọng giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tăng niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước; cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm

Xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện tốt 3 khâu đột phá về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá của tỉnh và lập 04 nhóm công tác để tổ chức thực hiện.

Hạ tầng giao thông có bước phát triển; bộ mặt nông thôn, đô thị đổi thay nhanh chóng; thành phố Tây Ninh cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, thị xã Hòa Thành và Trảng Bàng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; đời sống tinh thần của Nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm, kết quả giảm nghèo đạt chỉ tiêu, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, chỉ số PCI, PAR Index tăng hằng năm; đưa Trung tâm hành chính công và Trung tâm giám sát điều hành kinh tế - xã hội tập trung của tỉnh đi vào hoạt động nhằm tạo đột phá quan trọng về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của chính quyền.

Với sự nỗ lực của cả Đảng bộ, hệ thống chính trị, quân và dân Tây Ninh đã tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển nhanh, tăng trưởng GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước (GRDP của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 là 7,2%; GDP bình quân cả nước là 06%); quy mô nền kinh tế, năng suất lao động nâng lên đáng kể so với giai đoạn trước; môi trường đầu tư cải thiện mạnh mẽ, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ thu hút đầu tư nước ngoài cao.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đến nay, đã tiến hành sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị các cấp, giảm 60 đầu mối, tinh giảm 2.317biên chế so với tổng biên chế giao năm 2015. Bước đầu tiến hành sắp xếp tổ chức, giảm đầu mối bên trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện; thực hiện kiêm nhiệm chức danh nơi có điều kiện; hợp nhất, sáp nhập đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; tiếp tục rà soát, ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng giảm chồng chéo, giảm trung gian, rõ trách nhiệm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Được biết, thời gian tới, các cấp uỷ, tổ chức đảng ở Tây Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát nghiêm túc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các quy định những điều đảng viên không được làm, có trọng tâm, trọng điểm, xác định khâu yếu, đột phát để tạo sự chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện; tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế, vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kiên Trung