Năm 2016, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ thanh tra chuyên ngành về cán bộ, công chức, viên chức; bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo; quản lý biên chế... tại nhiều bộ, ngành và UBND các tỉnh.

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng vừa ký phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của bộ, trong đó có thanh tra chuyên ngành về cán bộ, công chức, viên chức; bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo; quản lý biên chế; cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức và công tác phòng, chống tham nhũng... tại nhiều nộ, ngành và UBND các tỉnh.

{keywords}

Đại biểu dự một hội thảo do Bộ Nội vụ tổ chức. Ảnh: Lê Anh Dũng

Quý 1/2016, Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn; bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó, nâng ngạch, tiêu chuẩn ngạch công chức; chế độ tiền lương và quản lý hồ sơ công chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước; bổ nhiệm và quản lý hồ sơ công chức của UBND tỉnh Hà Giang.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng; thăng hạng chức danh nghề nghiệp; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, bổ nhiệm; số lượng cấp phó; tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý và quản lý hồ sơ công chức của UBND tỉnh An Giang.

Quý 2/2016 là việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng; thăng hạng chức danh nghề nghiệp; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý của bộ Giáo dục Đào tạo.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước; bổ nhiệm và quản lý hồ sơ công chức của UBND tỉnh Kon Tum.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm; số lượng cấp phó; nghỉ hưu; đánh giá, phân loại công chức, viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN và Bộ Giao thông Vận tải.

Quý 3/2016, Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc, ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn; bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức lãnh đạo, quản lý; quản lý hồ sơ của Đài Truyền hình VN.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước; bổ nhiệm và quản lý hồ sơ công chức; công tác cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức của UBND tỉnh Bến Tre.

Quý 4/2016 là việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, bổ nhiệm; số lượng cấp phó; tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hải Dương và Tây Ninh.

Theo Bộ Nội vụ, hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật: phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của bộ Nội vụ; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Việc thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

Theo Infonet