Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành các quyết định công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 bao gồm xã Tiến Dũng, Tư Mại huyện Yên Dũng và Tân Hưng, Quang Thịnh, Đại Lâm huyện Lạng Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Yên Dũng, Lạng Giang và các xã được công nhận có trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định; tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Bắc Giang công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, năm 2022, Bắc Giang có kế hoạch xây dựng thêm 18 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, đến nay đã có 5 xã về đích, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao toàn tỉnh lên 42 xã, đạt tỷ lệ 23% tổng số xã.

Phấn đấu đến hết năm 2022, tỉnh Bắc Giang có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế 145/182 xã đạt chuẩn, chiếm 79,7%; có 19 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 94 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Số tiêu chí bình quân/xã năm 2022 đạt 17,1 tiêu chí/xã. Triển khai công tác tuyên truyền, đào tạo tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp cơ sở năm 2022.

Sang năm 2023, Bắc Giang sẽ phấn đấu có thêm huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 17 xã nông thôn mới nâng cao và thêm 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thời gian qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện từ tỉnh tới cơ sở. Nội dung xây dựng nông thôn mới đã được cụ thể hóa thành chỉ tiêu phấn đấu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, kế hoạch của UBND các cấp giai đoạn 2021 - 2025. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tiếp tục được thực hiện thường xuyên hơn tại các xã giao đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao và kiểu mẫu.

Hạ Vy