Sau đây là thông báo tuyển dụng viên chức và mẫu phiếu đăng ký tuyển dụng của Trường Cao Đẳng Công nghiệp In.

Thông báo tuyển dụng:

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: