{keywords}
 Bạn tìm ra bao nhiêu điểm khác nhau giữa 2 bức hình này?

Khánh Hòa

Quốc hiệu Việt Nam có từ bao giờ?

Quốc hiệu Việt Nam có từ bao giờ?

 - Tổ quốc,  quốc gia, đất nước là những cụm từ quen thuộc và luôn gợi cảm giác thiêng liêng cho mỗi người.