Vừa qua, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị các đơn vị, địa phương  báo cáo tình hình sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2019 và xây dựng Kế hoạch biên chế công chức và Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2020 (biên chế sự nghiệp).

Báo cáo của các đơn vị sẽ là cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và Kế hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020.

Theo thông tin trên website của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, các cơ quan đơn vị cần báo cáo tình hình thực hiện biên chế công chức trong cơ quan hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2019.

Trong đó các cơ quan đơn vị cần tập trung làm rõ số biên chế (hoặc số lượng người làm việc) giao, số biên chế (hoặc số lượng người làm việc) hiện có, thừa, thiếu, tình hình tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế (hoặc số lượng người làm việc).

Các cơ quan đơn vị cũng cần báo cáo ưu, khuyết điểm, kiến nghị trong việc quản lý và sử dụng biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2019; tình hình thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định của pháp luật trong năm 2019 (tính đến 30/11/2019).

Ngoài ra, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo thêm số lượng hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính (nếu có).

Trên cơ sở đó Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ quan đơn vị xây dựng Kế hoạch biên chế công chức và Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2020 cần đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; đảm bảo đến năm 2021 tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% so với biên chế được giao năm 2015.

Các cơ quan đơn vị cũng cần đảm bảo thực hiện việc cắt giảm biên chế (bao gồm cả biên chế viên chức trong cơ quan hành chính và biên chế hành chính được giao chưa sử dụng) và cắt giảm số lượng người làm việc theo yêu cầu tại Công văn 1371/UBND-NV ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị.

Đối với các đơn vị thực hiện việc sắp xếp theo Chương trình hành động số 99/CTr-UBND và Chương trình hành động số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì cần cân đối lại nhu cầu để tiến hành cắt giảm số biên chế không sử dụng; đối với các đơn vị đề xuất tăng biên chế do thành lập mới hoặc tăng thêm chức năng nhiệm vụ thì cần nêu rõ lý do và cơ sở pháp lý.

b1-so-noi-vu-thua-thien-hue-dam-bao-tinh-giam-bien-che-giam-chi-ngan-sach.jpg

Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch năm 2020 đảm bảo đúng định hướng đến năm 2021 tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% so với biên chế được giao năm 2015 (ảnh minh họa, nguồn: thuathienhue.gov.vn).

Trong Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có đặt ra các chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó đến năm 2021, phấn đấu giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.792) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 205.369) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; có 10% (bằng 5.792) đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.

Đến năm 2025 phấn đấu tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.213) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 184.832) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; có tối thiểu 20% (bằng 10.426) đơn vị tự chủ tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần; tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

Đến năm 2030 phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; giảm 10% (bằng 166.349) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025; giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025.