Cụ thể hóa chủ trương thành những nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch cụ thể để các ngành, các cấp thuận tiện trong việc triển khai đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ở địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND, trong đó có 6 nhóm chính sách giảm nghèo đặc thù với 8 chính sách cụ thể.

Bao gồm: Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; Hỗ trợ xóa nghèo và cải thiện đời sống cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; Hỗ trợ trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo không có khả năng lao động; Hỗ trợ cho hộ thoát nghèo, đồng thời thoát cận nghèo; Xóa nhà tạm cho hộ nghèo; Hỗ trợ ưu đãi lãi suất vay vốn cho hộ nghèo.

Để xây dựng, ban hành chính sách này, tỉnh đã nghiên cứu rất kỹ đặc điểm, tình hình và các đặc trưng cơ bản của hộ nghèo trên địa bàn. Vì vậy, có thể nói cả 6 nhóm chính sách nêu trên đều là trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

anh man hinh 2024 01 05 luc 101520.png
Thừa Thiên Huế: Linh hoạt thực hiện chính sách giảm nghèo đặc thù. 

Chẳng hạn, để đảm bảo mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế không còn hộ có thành viên là người có công với cách mạng là hộ nghèo thì nhóm chính sách “Hỗ trợ xóa nghèo và cải thiện đời sống cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng” là trọng tâm.

Hay nhằm thoát nghèo bền vững, người nghèo cần tiếp cận nguồn vốn để tạo việc làm, cải thiện sinh kế thì chính sách hỗ trợ lãi suất là trọng tâm. Hoặc một trong những chiều thiếu hụt mà người nghèo khó khắc phục nhất là chất lượng nhà ở và mục tiêu được đưa ra đến năm 2025 không còn hộ nghèo thiếu hụt chất lượng nhà ở nên chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo là chính sách quan trọng.

Để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 còn 2,79% và đến cuối năm 2025 còn 2,0-2,2%, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp và bản thân hộ nghèo thì vấn đề nguồn lực có yếu tố rất quan trọng, góp phần không nhỏ đạt được mục tiêu giảm nghèo.

Do đó, căn cứ theo nguồn vốn được Trung ương phân bổ trong năm 2023 và theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn được HĐND tỉnh quy định, UBND tỉnh đã kịp thời phân bổ vốn để thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (gọi tắt Chương trình) trong năm 2023. Theo đó, năm 2023 đã phân bổ 299.470 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 158.091 triệu đồng, vốn sự nghiệp 141.379 triệu đồng). Trong đó, ngân sách Trung ương 296.088 triệu đồng, ngân sách địa phương 3.382 triệu đồng.

Đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình năm 2024, Sở LĐTB&XH đã tham mưu UBND tỉnh kế hoạch vốn 2024 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ LĐTB&XH xem xét, tham mưu Chính phủ phân bổ vốn thực hiện. Dự kiến, trong năm 2024, nguồn vốn Trung ương thực hiện Chương trình là 281.271 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 125.754 triệu đồng, vốn sự nghiệp 155.517 triệu đồng). Đây là cơ sở để thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án của Chương trình, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Khánh Vy