tiềm năng con người

Cập nhập tin tức tiềm năng con người

Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về những khả năng đặc biệt của con người

Đây là hội thảo quốc tế được tổ chức lần đầu tại Việt Nam thuộc lĩnh vực tiềm năng và khả năng đặc biệt của con người.