Đối tượng áp dụng gồm: các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số (DTTS)  trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên; Các thôn, bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ dân phố và tương đương (sau đây gọi chung là thôn) có tỷ lệ số hộ DTTS trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên.

{keywords}
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025

Tiêu chí xác định Xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi (MN) là xã chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có một trong hai tiêu chí sau:

- Có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên. Riêng các xã thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên hoặc có hơn 150 hộ nghèo là hộ DTTS.

- Có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20% (riêng các xã thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 12% đến dưới 15%) và có một trong các tiêu chí như: Có hơn 60% tỷ lệ hộ nghèo là hộ DTTS trong tổng số hộ nghèo của xã; có số người DTTS trong độ tuổi từ 15 đến 60 chưa biết đọc, biết viết tiếng phổ thông từ 20% trở lên; Số lao động có việc làm nhưng chưa qua đào tạo từ 3 tháng trở lên chiếm trên 80% tổng số lao động có việc làm; đường giao thông từ trung tâm huyện đến trung tâm xã dài hơn 20 km, trong đó có trên 50% số km chưa được rải nhựa hoặc đổ bê-tông.

Tiêu chí xác định xã khu vực I (xã bước đầu phát triển) thuộc vùng đồng bào DTTS và MN là xã thuộc đối tượng quy định tại Quyết định này và có một trong hai tiêu chí sau: Có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%. Đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiêu chí xác định xã khu vực II (xã còn khó khăn) thuộc vùng đồng bào DTTS và MN là các xã còn lại sau khi đã xác định các xã khu vực III và xã khu vực I.

Ấp (thôn) đặc biệt khó khăn (ĐBKK) thuộc vùng đồng bào DTTS và MN có một trong hai tiêu chí sau: 

- Có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên. Riêng đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên hoặc có hơn 30 hộ nghèo là hộ DTTS nghèo.

- Có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20% (riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 12% đến dưới 15%) và có một trong các tiêu chí sau: Có hơn 60% tỷ tệ hộ nghèo là hộ DTTS trong tổng số hộ nghèo của thôn; chưa có đường từ thôn đến trung tâm xã hoặc có đường nhưng đi lại rất khó khăn nhất là mùa mưa; chưa có điện lưới quốc gia hoặc đã có nhưng trên 30% số hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.

Quyết định này cũng quy định quy trình, thủ tục và thời gian xác định xã khu vực III, II, I và thôn ĐBKK thuộc vùng đồng bào DTTS và MN và giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát, xác định các xã khu vực III, II, I và thôn ĐBKK thuộc vùng đồng bào DTTS và MN. Đồng thời, tổ chức thẩm định, tổng hợp danh sách xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào DTTS và MN, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào DTTS và MN phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ngọc Trang
Ảnh: Bảo Phùng