M.B (Theo Wall Street Journal)

“Tàu bay mặt đất” Hyperloop vừa chứng minh bước nhảy vọt điên rồ

“Tàu bay mặt đất” Hyperloop vừa chứng minh bước nhảy vọt điên rồ

Với vận tốc dự kiến sẽ tương đương với máy bay, tàu Hyperloop được xem là một cuộc cách mạng hóa của nhân loại.