{keywords}
Tọa đàm giới thiệu sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng Sự kiện hôm 19/4, tại Đường sách TPHCM.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, nội dung cuốn sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng được chắt lọc, tổng hợp những nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội XIII, trọng tâm và chủ yếu là Báo cáo chính trị. Trong đó có đối chiếu, so sánh với các văn kiện Đại hội XI, XII và một số Đại hội thời kỳ đổi mới. Đại hội XIII đã nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn thách thức, liên hệ vận dụng phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045”.

Hiện nay, việc nghiên cứu, tìm hiểu những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đang được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hết sức quan tâm. Do đó, để bảo đảm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và khẩn trương để kịp thời phục vụ nhu cầu học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Diệu Bình - Ảnh Hồ Nhụy