{keywords}
 

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 – 2025, TPHCM đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chiếu sáng đô thị thông minh, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng ánh sáng, đảm bảo về an toàn giao thông và an ninh trật tự, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển bền vững. Hệ thống chiếu sáng đô thị xây dựng mới và hệ thống chiếu sáng đô thị hiện hữu được thực hiện theo hướng chiếu sáng thông minh được quản lý và điều hành từ Trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị Thành phố.

Kế hoạch đưa ra 6 chỉ tiêu thực hiện, trong đó có cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng đô thị hiện hữu thành đèn chiếu sáng đô thị thông minh tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Có 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bao gồm hoàn thiện cơ chế chính sách; định hướng, quy hoạch hệ thống chiếu sáng đô thị; đầu tư phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị; nâng cao năng lực về quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng; đào tạo, phát triển nguồn lực; nghiên cứu, hợp tác phát triển.

TPHCM giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng Trung tâm Quản lý và Điều hành hệ thống chiếu sáng đô thị theo hướng ứng dụng công nghệ IoT (Internet Of Things) trong quản lý, hình thành hệ thống chiếu sáng đô thị thông minh, thực hiện công tác quản lý và điều hành hệ thống chiếu sáng đô thị tập trung, hiện đại và hạ tầng thông minh cho hệ thống đèn chiếu sáng đô thị của Thành phố.

Cùng với đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thí điểm hệ thống chiếu sáng thông minh sử dụng đèn LED do Trường Đại học Bách Khoa kết hợp với Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang thực hiện và đang triển khai sản xuất thử nghiệm. Giao Sở Ngoại vụ làm việc với thành phố Lyon để hỗ trợ việc góp ý quy hoạch chiếu sáng đô thị Thành phố và tư vấn thiết kế mỹ thuật đối với những công trình bảo tồn, cũng như chiếu sáng trang trí cho các trục đường quan trọng của Thành phố.

Hải Lam