-Sở GD-DT TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22.

Theo chỉ đạo của Sở, hiệu trưởng các trường tiểu học cần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh về chủ trương đổi mới đánh giá học sinh tiểu học quy định tại Thông tư 22.

Hiệu trưởng các trường phải tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên thảo luận và chuẩn bị các vấn đề còn băn khoăn, chưa rõ trong thông tư 22 để trao đổi và chia sẻ, góp ý và đề xuất (nếu có) trong thời gian tập huấn. 

Hiệu trưởng tập hợp biên bản thảo luận của các đơn vị thành biên bản chung và chọn lực lượng cốt cán tham dự hội thảo tập huấn cấp thành phố, đồng thời tham gia tổ tư vấn cho các đơn vị sau tập huấn.

Ngoài ra, hướng dẫn các đơn vị, giáo viên tiếp tục thực hiện Thông tư 30 và Thông tư 22 khi có hiệu lực. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư tại địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về Sở vào cuối học kỳ I và cuối năm học.

Dự kiến, việc tập huấn đánh giá tiểu học theo thông tư 22 sẽ được Sở GDĐT sẽ phối hợp với các trường Đại học có đào tạo giáo viên tiểu học để tổ chức thời gian từ cuối tháng 10 đến 6/11/2016.

Lê Huyền