{keywords}
Cục Cơ yếu Đảng-Chính quyền đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: VGP)

Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ vừa tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Theo tin trên Chinhphu, với vai trò là cơ quan tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cơ yếu trong hệ thống tổ chức Cơ yếu Đảng-Chính quyền, trong những năm qua, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, triển khai và thường xuyên củng cố, phát triển hệ thống kỹ thuật mật mã theo hướng chuyên dụng hóa; duy trì kỹ thuật truyền thống, kết hợp kỹ thuật mật mã hiện đại và các giải pháp nghiệp vụ, bảo đảm sẵn sàng thông tin liên lạc mật thông suốt trong mọi tình huống.

Đối với các hệ thống thông tin chuyên ngành, Cục Cơ yếu Đảng-Chính quyền chỉ đạo và phối hợp triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin trên mạng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành, địa phương, phục vụ chỉ đạo, điều hành với nhiều loại hình kỹ thuật mật mã.

Đặc biệt, những năm gần đây, đơn vị cũng phối hợp triển khai, đưa vào sử dụng hiệu quả hệ thống bảo mật truyền hình hội nghị cũng như các giải pháp bảo mật/xác thực an toàn cho hệ thống thông tin của Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chính phủ, dữ liệu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài Chính…

Cùng với việc tham mưu hiệu quả cho Ban Cơ yếu Chính phủ về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử; Cục Cơ yếu Đảng-Chính quyền cũng chủ động tham mưu, triển khai các nhiệm vụ được giao trong triển khai Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Triển khai hiệu quả các thỏa thuận phối hợp về bảo mật, an toàn thông tin với các bộ, ngành, địa phương.

Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra đối với các tổ chức cơ yếu; chỉ đạo các đơn vị cơ yếu khai thác tốt những loại hình kỹ thuật mật mã bảo đảm thông tin bí mật, chính xác, kịp thời thông suốt giữa Trung ương với các địa phương trong mọi tình huống. Phối hợp với các địa phương phát triển mạng liên lạc cơ yếu, đồng thời triển khai công tác về cán bộ, chế độ chính sách theo đúng quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà Cục Cơ yếu Đảng-Chính quyền đã đạt được.

Theo đánh giá, hệ thống tổ chức cơ yếu Đảng, Chính quyền không ngừng được củng cố, phát triển và nay là 1 trong 4 Cục Cơ yếu có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm, bảo mật, triển khai các hoạt động cơ yếu cho các cơ quan Đảng, các bộ, ngành, địa phương.

Lãnh đạo Ban cơ yếu cũng cho biết, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng ngày càng quyết liệt, đe dọa đến chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư mang lại nhiều điều kiện thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin… Tình hình trên đã tác động trực tiếp đến nhiệm vụ của ngành cơ yếu Việt Nam nói chung và hệ cơ yếu Đảng – chính quyền nói riêng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Cục Cơ yếu Đảng-Chính quyền tiếp tục phát huy truyền thống, quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng để xây dựng và phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hoàn thành tốt chức năng tham mưu, giúp Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cơ yếu trong hệ thống tổ chức cơ yếu Đảng - chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu của toàn hệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, toàn diện hơn nữa về mọi mặt.

Đặc biệt, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cơ yếu trong tình hình mới, Cục Cơ yếu Đảng-chính quyền cần tham mưu tổ chức triển khai các giải pháp cơ yếu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử và quá trình chuyển đổi số quốc gia.

D.V

Facebook thêm nhiều tính năng bảo mật từ 2021

Facebook thêm nhiều tính năng bảo mật từ 2021

Tài khoản Facebook của bạn sẽ trở nên an toàn hơn với các tính năng bảo mật ra mắt năm tới.