Phát huy truyền thống, nỗ lực hết sức, làm việc hết mình, Ủy ban đã đạt được nhiều kết quả, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật và hoạt động đối ngoại, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Ủy ban trong tình hình mới.

Theo Cổng TTĐT Quốc hội