Trung ương 14

Cập nhập tin tức Trung ương 14

Các Ủy viên Trung ương thảo luận dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII

Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục làm việc ngày thứ ba thảo luận nhiều nội dung, trong đó có thảo luận dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII.

Thảo luận dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương

Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 14

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 14/12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.