- Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chiều 18/12 làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

Ngày 18/12, hội nghị trung ương 13 bước sang ngày làm việc thứ năm.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội 12; về dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội 12 và dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội 12 của Đảng.

{keywords}

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.

Trước đó, trong phát biểu khai mạc hội nghị 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12.

Trung ương sẽ bỏ phiếu biểu quyết danh sách các Ủy viên Trung ương khóa 11 (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa 11 thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa 12.

Đồng thời, Trung ương cũng bỏ phiếu biểu quyết đề cử các Ủy viên Trung ương đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12.

Theo quy trình công tác nhân sự, các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa 11 (cả chính thức và dự khuyết) viết phiếu giới thiệu các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Nhấn mạnh đây là công việc hết sức hệ trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương tập trung công sức, trí tuệ nghiên cứu kỹ các Báo cáo của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan để thảo luận, cho ý kiến, tạo được sự thống nhất cao về vấn đề này, làm cơ sở để Trung ương bỏ phiếu quyết định về nhân sự và ghi phiếu giới thiệu về nhân sự theo đúng quy trình.

Theo Chinhphu.vn