- TƯ đã bỏ phiếu biểu quyết lần thứ nhất danh sách nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành TƯ khóa 12 (cả ủy viên TƯ chính thức và dự khuyết).

Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị TƯ lần thứ 12 hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành TƯ khóa 12, một trong những vấn đề lớn được hội nghị thảo luận, xem xét và quyết định.

{keywords}
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị TƯ 12. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng Bí thư cho biết, Ban Chấp hành TƯ đánh giá cao Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị, kể từ sau hội nghị TƯ 11 (tháng 5/2015) đã bám sát phương hướng công tác nhân sự Đại hội 12I được TƯ thông qua, chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng các báo cáo về công tác nhân sự Ban Chấp hành TƯ khoá 12; Báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ Đại hội 6 đến nay và một số vấn đề quan trọng khác trong việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ nay đến Đại hội 12 của Đảng.

TƯ cũng biểu dương các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc TƯ đã chuẩn bị chu đáo nhân sự đại hội cấp mình, đồng thời tổ chức nghiêm túc việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành TƯ ở vòng 1, vòng 2, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự.

Trên cơ sở phương hướng và quy trình công tác nhân sự, kết quả giới thiệu nhân sự qua hai vòng, TƯ đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến danh sách nhân sự mới lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành TƯ khoá 12 và các phương án lựa chọn; đồng thời phân tích, đánh giá, góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, bổ sung vào các báo cáo và phương án nhân sự.

"Ban Chấp hành TƯ cơ bản tán thành với Báo cáo của Bộ Chính trị và thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến về tiêu chí xem xét trường hợp "đặc biệt" đối với ủy viên TƯ và Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá 11 tái cử khoá 12, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội); về các phương án lựa chọn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. TƯ nhất trí cho rằng, việc thảo luận và thống nhất cao về vấn đề này là cơ sở rất quan trọng để TƯ bàn và quyết định nhân sự cụ thể" - Tổng Bí thư cho biết.

Theo chương trình làm việc của hội nghị, TƯ đã bỏ phiếu biểu quyết lần thứ nhất danh sách nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành TƯ khoá 12 (cả ủy viên TƯ chính thức và dự khuyết).

"TƯ ghi phiếu đề xuất danh sách các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành TƯ khoá 11 đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử Ban Chấp hành TƯ khoá 12 và ghi phiếu đề xuất, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá 12" - Tổng Bí thư phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, Ban Chấp hành TƯ giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự căn cứ Nghị quyết của hội nghị, Báo cáo giải trình, tiếp thu của Bộ Chính trị và các ý kiến đóng góp của TƯ, tiếp tục xem xét, rà soát thật kỹ, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo TƯ xem xét, quyết định tại các hội nghị TƯ tiếp theo.

L.Thư