HĐQT Tập đoàn Vingroup vừa đề xuất phương án chi trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế 2013, tổng số tiền Vingroup chi ra để trả cổ tức tiền mặt là gần 1.997,8 tỷ đồng.

Vingroup vừa phát đi thông cáo về việc chi trả cổ tức cho cổ đông. Theo đó, HĐQT của Tập đoàn này vừa đề xuất lên Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2013. Tổng giá trị dự kiến lên đến con số hàng ngàn tỷ đồng bằng tiền mặt và cổ phần.

Cụ thể, phương án xin phê duyệt là chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 21,49%, tương đương mỗi cổ phần nhận 2.149 đồng. Với mức vốn điều lệ hiện tại hơn 9.296,38 tỷ đồng, tổng số tiền Vingroup chi ra để trả cổ tức tiền mặt là gần 1.997,8 tỷ đồng.

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt của Vingroup năm nay khá cao. Lý do được đưa ra là kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tốt, đồng thời Vingroup đã không thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các năm 2011, 2012.

{keywords} 

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng trình Đại hội cổ đông thông qua việc phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức năm 2013. Cổ tức được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 1.000 : 487 cho các cổ đông hiện hữu, tức cổ đông cứ sở hữu 1.000 cổ phần sẽ được nhận thêm 487 cổ phần mới.

Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức là 452.734.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần phát hành là 4.527,34 tỷ đồng.

Nguồn vốn để trả cổ tức là từ lợi nhuận sau thuế lũy kế của Vingroup là hơn 6.562,87 tỷ đồng, tính dựa trên báo cáo tài chính riêng của Tập đoàn đến hết 31/12/2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Sau khi phát hành thêm cổ phần trả cổ tức, tổng số cổ phần của Vingroup sẽ tăng lên 1.382,37 triệu cổ phần, tương đương mức vốn điều lệ hơn 13.823,72 tỷ đồng.

Năm 2013, Vingroup đạt kết quả doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay. Theo đó, doanh thu 18.378 tỷ đồng, tăng 133%; lợi nhuận sau thuế đạt 7.149 tỷ đồng, tăng trưởng tới 287%.

PV