Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng tới các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo), chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tham dự phiên họp Ban Chỉ đạo.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 8 phiên họp. Về cơ bản, các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến việc tham dự các phiên họp của Ban Chỉ đạo theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ và đúng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp tham dự không đúng thành phần, một số thành viên Ban Chỉ đạo vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc chưa kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo đồng ý để cử người có đủ thẩm quyền dự họp thay.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương các phiên họp của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo phê bình các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, cơ quan, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã vắng mặt không có lý do tại phiên họp lần thứ 8 của Ban Chỉ đạo diễn ra vào ngày 25/11/2023.

Đặc biệt là trường hợp Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vì không có đại diện lãnh đạo cơ quan dự phiên họp và phải rút kinh nghiệm sâu sắc về việc này.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, cơ quan, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các quy định có liên quan đến việc đảm bảo kỷ luật, kỷ cương các phiên họp và thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Trong đó, tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo theo đúng thành phần quy định, không được vắng mặt nếu không có lý do chính đáng.

Trường hợp không tham dự được thì phải báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đồng ý thì được cử người có đủ thẩm quyền dự thay.

Trong trường hợp thành viên Ban Chỉ đạo vắng mặt liên tục trong 3 phiên họp hoặc vắng mặt 3 phiên họp trong 1 năm thì Ban Chỉ đạo sẽ xem xét, ra quyết định miễn tham gia Ban Chỉ đạo và đề nghị cấp ủy cùng cấp kiểm điểm, xử lý đúng theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.