Triển lãm mỹ thuật ứng dùng toàn quốc đề cao yếu tố văn hoá