MC Quyền Linh giành số phiếu tuyệt đối vào BCH Hội điện ảnh