Nhan Phúc Vinh khó thở khi diễn cảnh khó nhất 'Tình yêu và tham vọng'