Bộ trưởng Giáo dục: '34.000 tỷ đồng là sơ suất' - VietNamNet