Xẻ sân thể dục của học sinh cho cá nhân thuê, chính quyền không hay biết